Rozšířená kapacita ve školce i škole ve městě Hostivice (ROP Střední Čechy)

10.09.2011:
ROP Střední Čechy informoval na svých webových stránkách o slavnostním ukončení projektu Rozšíření kapacity MŠ Hostivice.
Hlavním cílem projektu Rozšíření kapacity MŠ Hostivice je navýšení kapacity školky o 48 míst. Předcházející budovy školy měla kapacitu 150 míst, což nedostačovalo a mnoho žádostí o umístění dětí muselo být odmítnuto. Tímto projektem tedy školka    zvýšila kapacitu pro umístění dětí na cca 200 v 8 třídách. Vlastní provedení bylo realizováno vestavbou jednoduché stavby do proluky mezi dva stávající pavilony.

Z celkových plánovaných výdajů projektu ve výši 11 mil. Kč obdrží město Hostivice dotaci ROP SČ ve výši 8,5 mil. Kč.

Druhým projektem bylo Rozšíření kapacity ZŠ Hostivice. Smyslem projektu bylo navýšení kapacity objektů základní školy     formou přístavby nového pavilonu. V tomto objektu je tak dnes umístěno 9 učeben, 2 třídy pro školní družinu, sociální zařízení a kabinety učitelů. Zároveň se díky projektu sníží nepříjemnosti spojené s vyučováním umístěným ve dvou budovách, vzdálených od sebe cca 800 m. Zlepší se i ekonomika provozu školy, neboť její předchozí technický stav byl špatný. Proběhla rekonstrukce vnitřní instalace, elektroinstalace a systému vytápění.

Z celkových plánovaných výdajů projektu ve výši 55,9 mil. Kč činí dotace ROP SČ 37,7 mil. Kč.


Fotografie z otevření mateřské školy:


Více informací naleznete zde: Rozšířená kapacita ve školce i škole ve městě Hostivice