Výklad k termínům podávání monitorovacích hlášení

29.07.2009:
Dovolujeme si upozornit všechny příjemce, že dochází k úpravě v termínech podávání monitorovacích hlášení (MH), která je vynucena nesouladem v této problematice mezi Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (Metodika) a úpravou v IS BENEFIT7+ (resp. IS MONIT7+).


V Pokynech pro žadatele a příjemce, které vycházejí z Metodiky, se požaduje podávání MH každých 6 měsíců bez ohledu na to, zda je v tomto období podávána i monitorovací zpráva (MZ). IS BENEFIT7+ automaticky nastavuje termíny podávání MH tak, že každé další MH má být podáno 6 měsíců od podání MH nebo MZ.
Oznamujeme všem příjemcům, že MH budou podávána, až do odstranění nesouladu, na základě termínů z IS BENEFIT7+. To znamená, že není ve všech případech nutné podávat MH každých 6 měsíců. Jestliže byla v období 6 měsíců po podání monitorovacího hlášení podána monitorovací zpráva, stačí podat další monitorovací hlášení až po 6 měsících od podání monitorovací zprávy.