Výzva 33/2012 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu - IPRÚ Horní Vsacko (ROP Střední Morava)

12.06.2012:
V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, podoblast podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Horní Vsacko.