Tematické operační programy

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je připraveno celkem 8 tematických operačních programů (OP). Každý z těchto 8 operačních programů má specifické tematické zaměření a je určen pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

Z obecného pravidla, že jsou operační programy cíle Konvergence určeny pro všechny regiony s výjimkou Hlavního města Praha, se vymykají projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti v OP Doprava a OP Životní prostředí, protože Fond soudržnosti je určený pro celou Českou republiku.

Dále existují tzv. vícecílové operační programy, které jsou financovány jak z prostředků určených pro cíl Konvergence, tak z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je proto celá Česká republika včetně Hl. m. Praha. Vícecílovými operačními programy jsou OP Lidské zdroje a zaměstnanost (projekty aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (projekty vytvářející systémový rámec celoživotního učení), Integrovaný operační program (modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpora cestovního ruchu) a OP Technická pomoc.

Na tematické operační programy (TOP) cíle Konvergence je vyčleněno 21,2 mld. € . Pro doplnění dodejme, že z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou TOP navýšeny o dalších 75,8 miliónů € .

Indikativní alokace prostředků z fondů EU v České republice pro TOP v cíli Konvergence

TOP
 

Jaké projekty lze z tematických operačních programů financovat?

Např. modernizace železničních koridorů transevropských dopravních sítí (TEN-T), modernizace a zkapacitnění úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví, elektrizace dalších železničních tratí mimo síť TEN-T, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě mimo síť TEN-T, rozvoj sítě metra v Praze, vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

 

Např. čistírny odpadních vod, úpravny vody, informační systémy předpovědní povodňové služby, rekonstrukce spalovacích zdrojů, budování zařízení na využívání odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, infrastruktura pro program REACH, implementace soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů, ochrana proti vodní a větrné erozi, zjištění negativních důsledků hornické činnosti, tvorba environmentálních informačních materiálů, instalace obnovitelných zdrojů energie, např. solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla atd.

Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.
 

Např. podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj informačních a komunikačních technologií, výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, ochrana práv průmyslového vlastnictví, posílení vývojové a inovační kapacity podniků, podpora podnikatelských inkubátorů, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, příprava projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, podpora nabídky kvalitních poradenských služeb, marketingová připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

 

Např. obnova výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit vědy a výzkumu (VaV) ve veřejném sektoru včetně terciárního vzdělávání, zlepšení informovanosti veřejnosti o VaV apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

 

Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, uplatňování pružných forem organizace práce, zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, rekvalifikace, podpora začínajícím OSVČ, doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnání, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, vzdělávání subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, poradenské činnosti a programy pro sociálně vyloučené skupiny, podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání, posilování etických standardů a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF), tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty.

 

Např. zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby pro rozvoj klíčových kompetencí, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, podpora nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj kompetencí pedagogů, rozšíření výuky v cizích jazycích, tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia, rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, podpora dalšího vzdělávání apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z ESF, tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty.

 

Např. podpora služeb informační společnosti vč. elektronické veřejné správy - eGovernment, digitalizace vybraných datových zdrojů, investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb umožňující návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, modernizace systému krizového a havarijního managementu, zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu, podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí, regenerace bytových domů v problémových lokalitách - ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu apod.

Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

 

Podpora řízení a implementace fondů EU v ČR - např. podpora monitorování, evaluace, publicity apod.


Tento přehled podporovaných činností je jen indikativní, podrobný seznam nabízejí operační programy a navazující prováděcí dokumenty, v nichž je také nutné si ověřit, kdo je u toho kterého typu podporované činnosti vymezen mezi možnými příjemci podpory.

 

Bližší informace o tematických operačních programech můžete získat u jejich řídících orgánů - kontakty.