Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje. K hlavním směrům podpory lze zařadit rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy. K těmto oblastem se řadí modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).

Jak je IOP financován?

Financování IOP je vedle prostředků ERDF a národních veřejných zdrojů zajištěno také v omezeném rozsahu i ze soukromých zdrojů (prioritní osy 3, 4a, 4b a 5). IOP se řadí k vícecílovým tematickým programům a finanční prostředky jsou rozděleny mezi cíl Konvergence (cca 1,59 mld. €) a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (cca 29,4 mil. €). Celkem je pro IOP vyčleněno cca 1,62 mld. €.

Jaké projekty lze z IOP podpořit?


Další díly pořadu "IOP - Kvalita života" naleznete zde: http://www.youtube.com/user/crrcr2013    
 

IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Jejich výčet je následující:

  • Modernizace veřejné správy
  • Zavádění ICT v územní veřejné správě
  • Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
  • Národní podpora cestovního ruchu
  • Národní podpora územního rozvoje
  • Technická pomoc

IOP byl schválen Evropskou komisí 20. prosince 2007.

Novinky

01.12.2016 - Dne 3. listopadu 2016 se v Praze uskutečnilo 17. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu.

16.11.2016 - Na začátku listopadu se konalo poslední 17. zasedání Monitorovacího výboru IOP. Hodnotilo se čerpání programu a byly prezentovány některé úspěšné projekty.

25.05.2016 - Projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích, který byl v minulosti financován z Integrovaného operačního programu, získal prestižní ocenění v souvislosti s XIV. ročníkem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v ...

21.12.2015 - Poslední číslo newsletteru IOP pod lupou roku 2015 je věnováno bilanci stavu IOP. Dále nechybí ani představení dokončených projektů např. sociální podnik v Plzni, který s úspěchem rozšiřuje svou působnost v oblasti ...

15.12.2015 - Dne 10. prosince 2015 od 10 hod. se konalo slavnostní uvedení do užívání výstupů projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému do užívání. V jeho rámci byl představen projekt Národní informační ...

Integrovaný OP

Základní informace

Oficiální stránky programu:

www.strukturalni-fondy.cz/iop
 

Úspěšné projekty:

​www.kvalitazivota.eu

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

E-mail: iop@mmr.cz

Seznam příloh