Operační program Doprava

Operační program Doprava (OP Doprava) je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra.

Jak je OP Doprava financován?

OP Doprava spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je největším českým operačním programem. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti je pro něj vyčleněno 5,82 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP Doprava podporovány?


 

OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Modernizace železniční sítě TEN-T
  • Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
  • Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
  • Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
  • Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
  • Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
  • Technická pomoc

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. prosince 2007.

Novinky

22.12.2015 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2007-2013 vyhlašuje dodatečnou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory 4.1 (Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T). Dodatečné ...

04.12.2015 - Od 1. 1. 2016 již nebudou webové stránky OPD 2007-2013 aktualizovány.

07.08.2015 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD vyhlašuje dvě nové výzvy pro předkládání projektových žádostí, a to v oblastech podpory 1.3 (pořízení kolejových vozidel) a 2.2 (inteligentní dopravní systémy v silniční ...

25.05.2015 - Zástupci Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (ŘO OPD) se zúčastnili jednodenní akce u příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské unie (EU). Open Air Festival proběhl dne 7. 5. 2015 na ...

20.05.2015 - Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán Operačního programu Doprava přistupuje k prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci tzv. průběžných výzev.

OP Doprava

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky OP Doprava

Žadatelé o podporu 

Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další

Řídící o​rgán

Ministerstvo dopravy ČR - odbor fondů EU

Zprostředkující subjekt 

Státní fond dopravní infrastruktury

Seznam příloh