Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Jak je OP LZZ financován?

OP LZZ spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Z Evropského sociálního fondu je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,88 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP LZZ podporovány?


Upozornění: Video obsahuje i projekty realizované v jiných operačních programech.
 

OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Adaptabilita
  • Aktivní politika trhu práce
  • Sociální integrace a rovné příležitosti
  • Veřejná správa a veřejné služby
  • Mezinárodní spolupráce
  • Technická pomoc

Upozornění: Video obsahuje také projekty realizované v jiných operačních programech.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 16. října 2007.

Novinky

09.05.2016 - Rádi bychom Vás pozvali k průzkumu v rámci projektu Evropské komise (DG EMPL), jehož cílem je získání zpětné vazby na fungování ESF v programovém období 2007-2013 v jednotlivých členských státech EU.

20.04.2016 - Cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

11.03.2016 - Cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

11.03.2016 - Upozorňujeme, že 10. 3. 2016 byly zveřejněny výzvy č. 061 a 062 OPZ "Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu/v hl. městě Praha".

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ESF

Žadatelé o podporu 

Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další.

Řídící orgán

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor řízení pomoci z ESF

Seznam příloh