Operační program Technická pomoc

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007–2013.

OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních témat.

Jak je OPTP financován?

OPTP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence (cca 225,6 mil. €) menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (cca 3,6 mil. €). Pro oba cíle je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,229 mld. €.

Jaké projekty jsou z OPTP podporovány?

OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny tyto prioritní osy jsou rozděleny do totožných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné oblasti podpory podpořeny. Jejich obsah je následující:

  • Podpora řízení a koordinace
  • Monitorování
  • Administrativní a absorpční kapacita
  • Publicita

OP Technická pomoc byl schválen Evropskou komisí 27. prosince 2007. Revize OP byla schválena EK v listopadu 2011.

Novinky

22.11.2017 - Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou ve výzvě č. 2 k předkládání žádostí o podporu vyhlášené dne 31. srpna 2015. Změna je účinná od 22. listopadu 2017. Plné znění aktualizované ...

07.11.2017 - V návaznosti na technickou revizi Víceletého finančního rámce pro programové období 2014-2020 došlo ke snížení alokace kohezní politiky pro Českou republiku. Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc z ...

31.10.2017 - Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc předložil dne 18. května 2016 Výroční zprávu o implementaci programu za rok 2016 (dále „Výroční zpráva“) na 5. řádném zasedání Monitorovacího výboru OPTP, kde byla ...

18.08.2017 - Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Přílohu č. 11 PŽP „Pravidla způsobilosti výdajů a dokladování“, verze 2/3. Příloha č. 11 je platná a účinná od 18. srpna 2017.

27.06.2017 - dne 1. 7. 2017 vstupuje v účinnost §6 a §7 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále „zákon“). Zmíněná ustanovení zákona se týkají sankcí za nezveřejnění smlouvy či objednávky nad 50 000 Kč bez DPH v Registru ...

OP Technická pomoc

Základní informace

Oficiální stránky programu

www.strukturalni-fondy.cz/optp

Žadatelé o podporu

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Nositelé integrovaných strategií

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor Řídícího orgánu OPTP
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Zprostředkující subjekt

Centrum pro regionální rozvoj ČR
tel.: +420 221 580 201
E-mail: crr@crr.cz
 

Seznam příloh