Přehled plánovaného vyhlášení výzev v rámci OP VaVpI

22.06.2009: V tomto článku naleznete základní informace k plánovanému vyhlášení výzev v rámci prioritní osy 1, prioritní osy 2 a prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Především je zde uvedeno datum vyhlášení konkrétní výzvy, termín příjmu projektových žádostí, plánovaná alokace a systém sběru projektových žádostí.

Výzva číslo 1.1 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 1 - Evropská centra excelence:

Cílem této Výzvy je vytvoření omezeného počtu Center excelence, tj. výzkumných center vybavených moderní, často jedinečnou infrastrukturou, produkujících v mezinárodním měřítku vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v praxi, vytvářející silná strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti (soukromými i veřejnými) v ČR i zahraničí, která přispívají k větší integraci českých VaV týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami, a která přispějí k rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím doktorských studijních programů a přilákáním kvalifikovaných výzkumníků z ČR i ze zahraničí do regionů Konvergence.

Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 1. 6. 2009.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 4. 8. 2009 do 29. 9. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 17 mld. Kč.

Systém sběru žádostí bude kolový.

 

Výzva číslo 2.2 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 2 - Regionální VaV centra:

Cílem této Výzvy je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty a uživatele výsledků), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 15. 6. 2009.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 17. 8. 2009 do 16. 11. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 11 mld. Kč.

Systém sběru žádostí bude kolový.

 

Výzva číslo 1.4 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciálního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný kvantitativní i kvalitativní nárůst v nabídce lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace. Naplněním cíle se sleduje eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti, a zároveň umožnění selektivní podpory pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV.

Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 17. 8. 2009.

Žádosti v rámci této výzvy, budou přijímány od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2010 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 10 mld. Kč.

Systém sběru žádostí bude kontinuální, tzn. žádosti budou vyhodnocovány průběžně.