Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Jak je OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován?

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v této oblast proto také Hl. m. Praha.

Pro OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je vyčleněno z Evropského sociálního fondu 1,83 mld. €, což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Jaké projekty jsou z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporovány?


Upozornění: Video obsahuje i projekty realizované v jiných operačních programech.

 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:
  • Počáteční vzdělávání
  • Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
  • Další vzdělávání
  • Systémový rámec celoživotního učení
  • Technická pomoc

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 12. října 2007.

Novinky

18.01.2017 - Evropská komise zveřejnila zprávu z evaluace intervencí Evropského sociálního fondu (ESF) 2007-2013. Výstupem evaluace jsou i specifické zprávy za jednotlivé členské státy, a to včetně České republiky. Součástí ...

08.12.2016 - Vláda ČR projednala stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí k závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 15/26, která se zabývala realizací ...

18.08.2016 - V této části naleznete základní informace, které se týkají činnosti Monitorovacího výboru OP VK.

03.08.2016 - Evaluace je zaměřena na zjištění relevantních dat, jejichž prostřednictvím bude možné vyhodnotit v OP VK předpokládané dopady individuálních projektů – ostatních zaměřených na popularizaci V a V a obdobně vyhodnotit ...

15.12.2015 - Zaměstnanci sekce řízení operačních programů MŠMT budou od ledna 2016 sídlit v prostorách budovy Harfa Office Park ve Vysočanech.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní informace

Web OP

www.op-vk.cz

Žadatelé o podporu

Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další.
http://www.op-vk.cz/

Řídící orgán

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) - sekce řízení operačních programů
http://www.op-vk.cz/

Seznam příloh