Do 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo ve Středočeském kraji podáno

15.05.2009: V úterý 31. března 2009 byla ukončena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji.

Celkem bylo přijato 234 projektů ve třech oblastech podpory. 

 

V porovnání s 1. výzvou bylo podáno o 44 projektů více.

Počty podaných projektů v jednotlivých oblastech podpory: 

 

Oblast podpory Počet žádostí
 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji 161 
 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středočeském kraji  33
 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 40
 Celkem  234   
 

Žadatelé v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání žádají celkem o 632 299 923,14 mil. Kč.

V oblasti podpory 1.1 žádají předkladatelé projektů celkem o 249 880 049,83 mil. Kč. Prostředky na tuto oblast podpory směřují především na zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji. Finanční alokace na oblast podpory 1.1 činí 100 000 000,- Kč.

V oblasti podpory 1.2 žádají předkladatelé projektů celkem o 151 349 938,88 mil. Kč. Prostředky zde mají směřovat zejména na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středočeském kraji. Pro oblast podpory 1.2 je vyčleněno 60 000 000,- Kč.

V oblasti podpory 1.3 mají žadatelé v celkovém souhrnu předloženy projekty za 231 069 934,43 mil. Kč zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a školská zařízení. Pro oblast podpory 1.3 je vyčleněno 90 000 000,- Kč.

Přijaté projekty budou nejprve posouzeny z hlediska formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti, poté bude následovat věcné hodnocení jejich kvality u externích hodnotitelů a v případě úspěšného hodnocení budou projekty postoupeny výběrové komisi.

První finanční prostředky z Evropského sociálního fondu mohou úspěšní žadatelé očekávat již v září tohoto roku.

Zdroj informací: http://fondyeu.kr-stredocesky.cz