Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 - Závěrečná zpráva

10.11.2011: Studie Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 představuje komplementární nástroj pro průběžný monitoring postupu v implementaci OP, která celkově hodnotí vývoj implementace OP VK k referenčnímu datu 31.12.2010. Hodnocení bylo zaměřeno na zhodnocení vyhlášených výzev, absorpční kapacity, průběhu čerpání finančních prostředků a naplňování pravidla N+2/N+3, naplňování stanovených cílů prioritních os, programu, relevantních cílů NSRR, analýzu problémů a rizik zjištěných při implementaci intervencí OP nebo v rámci uskutečněných evaluací.