Evropská komise schválila již pátý velký projekt OPŽP

29.03.2011: Informuje o tom Operační program Životní prostředí na svých webových stránkách. 
Schválený vodohospodářský projekt „Čistá řeka Bečva II", který navazuje na již ukončený projekt „Čistá řeka Bečva" financovaný nástrojem ISPA, řeší odkanalizování a čištění odpadních vod.
Projekt podalo Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) v rámci 9. výzvy. Cílem projektu Čistá řeka Bečva II je rozšíření kanalizační sítě, a tím zvýšení počtu napojených obyvatel na veřejnou kanalizaci a intenzifikace dvou čistíren odpadních vod (ČOV) v aglomeracích pod a nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) ve Zlínském kraji. Celkem bude vybudováno 168,3 km veřejné kanalizace a kapacita ČOV se v důsledku jejich intenzifikace zvýší o 3 450 EO.

Více informací naleznete zde: Aktuality / Evropská komise schválila již pátý velký projekt OPŽP