Operační program Životní prostředí předložil jako první audit shody

24.06.2009: Česká republika musí v rámci využívání Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti poskytnout Evropské komisi informaci o nastavení řídících a kontrolních systémů pro programové období 2007 až 2013.

 

Informace zahrnuje popis organizace a procesů u řídících orgánů, platebního a certifikačního orgánu a zprostředkujících subjektů, zpráva se týká také auditního orgánu a ostatních subjektů vykonávajících audity. Součástí je i zpráva o výsledku posouzení nastavení řídících a kontrolních systémů a vydání výroku k jejich souladu s ustanoveními článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Uvedené skutečnosti byly ověřovány v rámci tzv. „Auditu shody". Hlavním cílem tohoto auditu bylo ověřit, zda auditní orgán, platební a certifikační orgán, řídící orgány a zprostředkující subjekty jsou připraveny na správu finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, a že řídící a kontrolní systémy v České republice jsou nastaveny v souladu s odpovídající legislativou evropského společenství.Ministerstvo životního prostředí, řídící orgán Operačního programu životní prostředí, a Státní fond životního prostředí České republiky, zprostředkující subjekt Operačního programu životní prostředí, doložily Ministerstvu financí, auditnímu orgánu všech operačních programů, jako první řádné nastavení řídícího a kontrolního systému pro administraci projektů. Tato zpráva byla postoupena Evropské komisi ke schválení.