V OP Životní prostředí uspějí více než dvě třetiny žadatelů

25.05.2009: Šance, že žadatel o podporu z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) uspěje a jeho projekt bude schválen k financování, je značná. Data za prvních šest výzev OPŽP ukazují, že dotaci získalo 68 % individuálních projektů.

„Pro statistickou analýzu jsme vzali reprezentativní vzorek individuálních projektů podaných v I., II,. III., V. a VI. výzvě OPŽP, což zaručuje dobrou validitu výsledných údajů," charakterizuje realizovaný průzkum Leo Steiner, náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR).

Celkem bylo v prvních šesti výzvách OPŽP předloženo 3 437 žádostí o podporu individuálních projektů. První formální kontrolou a ověřením přijatelnosti úspěšně prošlo 2 977 z nich a tyto žádosti poté postoupily k dalšímu věcnému hodnocení. Znamená to, že ve 13 % žádostí se jejich zpracovatelé dopustili zcela zbytečných a předvídatelných formálních chyb, jejichž důsledkem bylo zamítnutí (neakceptace) jejich žádostí již v samém úvodu administrace.

Asi nejzajímavější pohled na úspěšnost žadatelů v jednotlivých operačních programech poskytuje údaj o tom, kolik projektů, jejichž žádosti byly formálně bezchybné, nakonec získalo podporu. V OPŽP jde o plných 79 % žádostí, což je v porovnání s obdobnými dotačními programy velmi vysoká míra úspěšnosti.

„Je však třeba si uvědomit, že se značně liší míra úspěšnosti v jednotlivých prioritních osách operačního programu," upozorňuje L. Steiner. V analyzovaných šesti výzvách OPŽP byla jednoznačně nejvyšší úspěšnost u prioritní osy 4, zaměřené na hospodaření s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, kde představovala 82 %. Naopak nejnižší byla úspěšnost u prioritní osy 7, která poskytuje dotace na environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Zde uspělo pouze 18 % žadatelů. Procento úspěšnosti přitom závisí zejména na objemu finančních prostředků na danou prioritní osu nebo výzvu.

SFŽP ČR jako implementační orgán OPŽP se podle L. Steinera snaží svou prací maximálně přispívat k tomu, aby co nejvyšší počet podaných žádostí splňoval všechny formální náležitosti i podmínky přijatelnosti, a tudíž postoupil do dalšího procesu hodnocení. „Pozitivní statistická data z prvních šesti výzev OPŽP dokládají, že tato naše snaha nese ovoce. Více než dvoutřetinová úspěšnost tak může být pro další žadatele vysokou motivací i výzvou k předložení žádosti o podporu," říká L. Steiner.

Zdroj informací: http://www.opzp.cz