Závazné pokyny pro žadatele a příjemce OPŽP byly aktualizovány

19.02.2009: V pokynech byly upřesněny povinné doklady k žádosti pro prioritní osu 6 a oblast podpory 1.3 (právě probíhající výzva), byla vložena nová kapitola týkající se křížového financování v prioritní ose 7 a kapitola týkající se změn pravidel veřejné podpory pro projekty od 4. výzvy OPŽP. Dále byla částečně upravena kapitola Zadávací řízení.