Implementace Iniciativy JASPERS v České republice a aktivity ve 2. pololetí 2008

20.04.2009: Iniciativa JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) představuje bezplatnou expertní pomoc při přípravě projektových žádostí "velkých investičních projektů" o spolufinancování z prostředků Evropské unie (z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) v programovém období 2007 - 2013. Statut Iniciativy JASPERS vychází z právního rámce Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006.

Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky, ke které na základě dohody zakládajících členů a "Memoranda o porozumění" přistoupila od poloviny roku 2008 KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Bankengruppe, Germany. Iniciativa JASPERS je určena dvanácti členským státům Evropské unie, přijatým v letech 2004 - 2007.

Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje finanční prostředky, ale formou bezplatné expertní, technické pomoci svých odborníků v přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje kvalitní zpracování projektové žádosti a tím i větší pravděpodobnost jejich schválení Evropskou komisí a zajištění spolufinancování z Fondu soudržnosti nebo ERDF. Vlastní odpovědnost za schválení projektu a rozhodnutí o spolufinancování nese však výlučně Evropská komise. Experti Iniciativy JASPERS konkrétně nabízejí poradenství, zajištění koordinace, prověření a přípravu struktury projektu, odstranění slabých míst projektu, jejich nedostatků, identifikování očekávaných problémů, dále pak posouzení či vyhodnocení možných variant řešení, vyhodnocení CBA a finančních analýz, atd. Iniciativa JASPERS si klade za cíl zkvalitnit přípravu vybraných projektů nebo některých jeho částí. V dosavadních programovacích obdobích byly právě v kvalitě přípravy návrhů a jejich reálnosti velké a zbytečné rezervy. Taková pomoc je v členském státu pomocí nejen pro konkrétní projekt, ale zároveň funguje jako praktický příklad pro další obdobné projekty.

Expertní podpora Iniciativy JASPERS je určena především na projekty v oblasti životního prostředí, jejichž náklady se odhadují nad 25 milionů EUR a na projekty v oblasti dopravy, případně jiné sektory, u nichž se náklady budou pohybovat nad 50 milionů EUR. Podpořeny mohou být však i menší projekty, obvykle takové s nimiž na národní úrovni nejsou dostatečné zkušenosti nebo vyžadují náročná řešení.

Základním předpokladem zařazení projektu do plánu aktivit Iniciativy JASPERS na příslušný rok (Akční plán Iniciativy JASPERS pro příslušný rok) je schválení projektu na národní úrovni a předběžné projednání na úrovni JASPERS/Evropská komise.

Implementační struktura Iniciativy JASPERS byla postupně budována od podzimu roku 2006 ustavením Centrály JASPERS v Lucemburku a následným postupným zahajováním provozu oblastních kanceláří JASPERS. Pro Českou republiku, spolu s Maďarskem, Slovenskem a Slovinskem je styčnou kanceláří a hlavním kontaktním místem Regionální kancelář JASPERS ve Vídni, která byla slavnostně otevřena 3. května 2007. Další Regionální kanceláře JASPERS fungují ve Varšavě (pro Polsko a pobaltské země) a v Bukurešti (pro Bulharsko a Rumunsko) s tím, že Centrála JASPERS v Lucemburku zároveň funguje jako regionální kancelář pro Kypr a Maltu.

V každém členském státě využívajícím expertní pomoc JASPERS je ustaven hlavní koordinátor, kterým je v případě České republiky ředitelka odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj (výkon činností je zařazen do oddělení řízení projektů Fondu soudržnosti 2004 - 2006). Hlavní koordinační činnost Ministerstva pro místní rozvoj při řízení a koordinaci příjmu expertní pomoci JASPERS pro Českou republiku je ukotvena také v Národním strategickém referenčním rámci pro programovací období 2007 - 2013.

Základním nástrojem plánování a řízení expertní pomoci je Akční plán JASPERS pro příslušný kalendářní rok, který je připravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s regionální kanceláří Iniciativy JASPERS ve Vídni za úzké spolupráce a odsouhlasení příslušnými Řídícími orgány jednotlivých operačních programům (příslušnými resortními ministerstvy případně Regionální radou).
Vlastní odborná účast expertů na přípravě, projednávání a přípravě projektové žádosti probíhá na úrovni Konečný příjemce, Řídící orgán příslušného operačního programu a určení experti Iniciativy JASPERS.

V průběhu 2. pololetí roku 2008 průběžně pokračovaly práce na projektech v souladu s Akčním plánem zahájených v předchozích letech a v roce 2008.

V červenci 2008 bylo na základě návrhu DG REGIO realizováno v Bruselu jednání a konzultace zástupců českých institucí v problematice týkající se procesních záležitostí předkládání žádostí o spolufinancování velkých projektů z prostředků Evropské unie v programovacím období 2007 - 2013, dořešení problematiky metodiky finančních analýz a CBA, aplikace článku č. 55 Nařízení Rady (ES) č. 183/2006: "Projekty vytvářející výnosy" a role Iniciativy JASPERS v procesu přípravy projektové žádosti a vlastní schvalovací procedury.

Ve dnech 15. - 16. října 2008 proběhla za účasti Ministerstva pro místní rozvoj v Bratislavě "Konference: JASPERS, JEREMIE, JESSICA: nová generace evropských a finančních instrumentů", která byla organizována při příležitosti 50tého výročí aktivit Evropské investiční banky (EIB). V souvislosti s problematikou Iniciativy JASPERS bylo jak evropskou komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübnerovou tak zástupkyní generálního ředitele DG REGIO Katarinou Mathernovou konstatováno, že Iniciativa JASPERS je v současnosti jedinou skutečně etablovanou a po dvou letech od formálního ustavení v roce 2006 se stala plně funkčním instrumentem Evropské komise a nedílnou součástí procesu posuzování a přípravy velkých projektů k rozhodování o spolufinancování z prostředků Evropské unie.

V říjnu 2008 byla oficiálně a v souladu s navrženým harmonogramem zahájena příprava Akčního plánu Iniciativy JASPERS pro Českou republiku pro rok 2009. Podpis Akčního plánu se aktuálně předpokládá do konce března 2009.