Iniciativa JASPERS v 1. pololetí 2008

17.04.2009: Iniciativa JASPERS představuje bezplatnou pomoc expertů Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj při přípravě velkých a náročných projektů především v oblasti dopravy a životního prostředí. Lze ji využít na přípravu projektů, které budou čerpat z Fondu soudržnosti nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci úlohy Řídícího orgánu Fondu soudržnosti, je v roli JASPERS Managing Agent pověřeno koordinací využití Iniciativy JASPERS v České republice.

Hlavním nástrojem plánování, řízení a realizace této pomoci je Akční plán JASPERS připravovaný každoročně Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s experty JASPERS a dalšími participujícími resorty, zejména Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí.

Oproti minulým obdobím došlo v roce 2008 k rozšíření typů projektů obsažených v Akčním plánu. Zatímco se dříve zmiňovaly projekty železniční a environmentální, letos se v Akčním plánu JASPERS objevily poprvé i projekty Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ředitelství vodních cest ČR. Zmínit je možno například také první projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zahrnutý v části plánu obsahující zásobník připravovaných projektů.

Pozitivní posun dokumentuje úspěch řady workshopů JASPERS i publikační a osvětové činnosti v této oblasti, který je výsledkem dobré spolupráce MMR, expertů JASPERS a českých příjemců pomoci - zejména Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí, jakož i konečných příjemců, jako jsou Správa železniční dopravní cesty nebo Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci příprav Akčního plánu došlo v 1. pololetí roku 2008 k řadě jednání zástupců JASPERS a Managing Agenta s dalšími odborníky a vedoucími pracovníky státní správy a dalšími finálními příjemci této pomoci.

S potěšením lze konstatovat, že do posledního Akčního plánu bylo zařazeno i posouzení komparativních studií týkajících se projektu Silničního okruhu kolem Prahy a výstavby rychlostní komunikace R52, spojující jižní Moravu s Rakouskem, a to tím spíše, že v tomto směru byly patrné i signály z Evropské komise doporučující provedení těchto analýz. Do plánu rovněž přecházejí některé projekty z AP 2007.

V průběhu jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj dne 15.5. 2008 pan Mark Pevsner, vedoucí Severního regionu JASPERS a pan Axel Hörhager, vedoucí vídeňské kanceláře JASPERS informovali o změnách v organizační struktuře JASPERS. Vedoucí kanceláře má být první kontaktní linií pro Ministerstvo pro místní rozvoj a liniová ministerstva.

Vznikly 3 nové útvary, takže nyní se JASPERS člení na sektory:

  • Silnice
  • Železnice, letiště, přístavy
  • Městský sektor (včetně energetické efektivity a obnovitelných zdrojů)
  • Pitná voda a odpadní vody
  • Pevné odpady a energie

Tzv. Country Manager pro Českou republiku přechází z Lucemburska do vídeňské kanceláře, pánové P.Walsh a A. Auria z Lucemburska byli potvrzeni v pozici ředitele a zástupce ředitele JASPERS. Ředitelé jednotlivých sektorů budou ustanoveni do konce roku 2008. Zvýšila se možnost JASPERS využívat projekčních expertíz EIB.

Podpis AP JASPERS se očekává v době příprav tohoto Newsletteru. Ve druhé polovině roku je možno v případě zájmu realizovat další seminář JASPERS pro odbornou veřejnost.