JASPERS – bezplatná technická pomoc expertů

17.04.2009: Dne 28. listopadu se konal v pražském hotelu Olympik seminář určený široké odborné veřejnosti na téma využití technické pomoci Iniciativy JASPERS v ČR. Iniciativa JASPERS nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, které žádají o finanční podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky určené novým členským státům Evropské unie.

Funkce JASPERS

Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje finanční prostředky, ale formou bezplatné technické pomoci svých odborníků v přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje jejich kvalitní zpracování a tím i větší pravděpodobnost jejich schválení Evropskou komisí a zajištění spolufinancování z Fondu soudržnosti nebo ERDF.

Obsah semináře

Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor Fondu soudržnosti, který je Řídícím orgánem pro projekty Fondu soudržnosti za období 2004-2006 a zároveň je JASPERS Řídícím agentem pro Českou republiku. Na tomto semináři se podíleli i zástupci regionální kanceláře pro Severní region Iniciativy JASPERS.

Seminář byl určen zástupcům orgánů odpovědných za oblast příslušných operačních programů a předkladatelům velkých a náročných projektů, kteří mají zájem využít Iniciativu JASPERS při přípravě svých projektů spadajících do oblasti životního prostředí, rozvoje dopravní infrastruktury, či jiných sektorů, u kterých se očekává příprava významných a náročných projektů.

Podpora z JASPERS

JASPERS nabízí pokrytí technických, ekonomických a finančních aspektů a všech dalších aktivit v průběhu přípravného stadia na projekt. Experti tak konkrétně nabízejí poradenství, zajištění koordinace, prověření a přípravu struktury projektu, odstranění slabých míst projektu, jejich nedostatků, identifikování očekávaných problémů, dále pak hodnocení možných variantních řešení, vyhotovení CBA analýz, atd. Většinou jde o záležitosti, které mnohdy nemohou být na národní úrovni adekvátně a kvalifikovaně vyřešeny. Tato podpora je určena především na projekty v oblasti životního prostředí, jejichž náklady se odhadují nad 25 miliónů EUR, a na projekty v oblasti dopravy, případně jiné sektory, u nichž se náklady budou pohybovat okolo 50 miliónů EUR. Podpořeny mohou být však i menší projekty, obvykle takové s nimiž na národní úrovni nejsou dostatečné zkušenosti, vyžadují náročná řešení.

Iniciativa JASPERS si klade za cíl zkvalitnit přípravu vybraných projektů nebo některé jeho části. V dosavadních programovacích obdobích byly právě v kvalitě přípravy návrhů a jejich reálnosti velké a zbytečné rezervy. Taková pomoc je v členském státu pomocí pro konkrétní projekt, ale zároveň funguje jako praktický příklad pro další obdobné projekty.

Každý návrh velkého projektu je, co se týče přípravy a poté i realizace z hlediska jeho obsahu, jeho přípravy a určitých specifik oproti běžným strukturálním projektům zcela odlišný.

Příprava velkých projektů je časově velmi náročná, projektové žádosti včetně všech povinných příloh jsou samy o sobě velmi náročné na přípravu z hlediska technického, environmentálního a ekonomického, navíc jsou žádosti o podporu z Fondu soudržnosti schvalovány Evropskou komisí.

V rámci semináře byla rovněž prezentována řada pozitivních příkladů spolupráce a využití této Iniciativy v ostatních nových členských zemích, kterým je tato pomoc nabízena.


Prezentace:

Řídící_agent_iniciativy_JASPERS.pptŘídící_agent_iniciativy_JASPERS.ppt     (1,10 MB)
Úvodní_prezentace_zástupce_EIB.pptÚvodní_prezentace_zástupce_EIB.ppt     (975,00 KB)
Protipovodňová_ochrana.pptProtipovodňová_ochrana.ppt     (2,12 MB)
Projekty_z_oblasti_energie.pptProjekty_z_oblasti_energie.ppt     (418,00 KB)
Oblast_životního_prostředí.pptOblast_životního_prostředí.ppt     (337,50 KB)
CBA.pptCBA.ppt     (315,50 KB)
Oblast_dopravy.pptOblast_dopravy.ppt     (1,89 MB)

Pátek, 30. listopad 2007