Pomoc JASPERS při přípravě rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod Praha

16.04.2009: Dne 31. 7. 2006 se uskutečnila schůzka se zástupci iniciativy JASPERS, kde byla projednávána pomoc při přípravě rekonstrukce Ustřední čistírny odpadních vod v Praze.

Řídící orgán Fondu soudržnosti (ŘO FS) vyvíjí již od roku 2005 soustavnou činnost na podporu nových projektů, které mohou být prostřednictvím iniciativy JASPERS podporovány. Koordinuje i zastřešuje aktivity v tomto směru mezi českou stranou (MMR, MD, MŽP) na straně jedné a EBRD, EIB a DG Regio na straně druhé.

Proto v únoru 2006 zorganizovalo ŘO FS Ministerstva pro místní rozvoj v budově Magistrátu hl. m. Prahy, hojně navštívený informační seminář o JASPERS určený pro širokou odbornou veřejnost. Akce se mj. účastnili zástupci DG Regio, EIB, EBRD, MD, MŽP, SŽDC, SFŽP, ŘSD.

Jednání k prvnímu konkrétnímu projektu, pomineme-li bilaterální jednání mezi ŘO FS a EIB i DG Regio, proběhlo 31. července 2006, na pražském workshopu připraveným Ministerstvem pro místní rozvoj (ŘO FS, ing.Bučilová) ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (p. de la Guardia). Za EIB se jednání účastnili Massimo Cingolani (Deputy Direktor, Accession Countries Dept.) a Christoph Gleitsmann (Water and Wastewater Specialist, Project Directorate).

Toto jednání bylo zaměřeno na projednání konkrétní pomoci EIB pro projekt ÚČOI Praha. Přineslo tyto pozitivní výsledky:

Evropská Investiční Banka

Potvrdila bezplatnost servisu poskytovaného v rámci Jaspers, informovala o Japers týmu a připravenosti pomoci potenciálním klientům.

Ch. Gleitsmann potvrdil v případě ÚČOI ochotu spolupracovat ve všech vhodných oblastech.; připomněl požadavek DG Regio ve věci nové komplexní projektové žádosti, zahrnující celou oblast rekonstrukce, ne dílčí žádosti a upozornil, že i když se bude EIB zabývat příslušným projektem, neznamená to, že projekt bude automaticky ze strany DG Regio schválen nebo ze strany EIB úvěrován.

Česká strana

Informovala o vlastnických vztazích souvisejících z ÚČOI, o roli jednotlivých subjektů v přípravě projektové žádosti i o možném termínu zaslání nové projektové žádosti.

Bylo dohodnuto, že firma Euromanagers spolupracující s MHMP zašle EIB dopis o postupu prací i o očekávaných termínech a EIB návazně potvrdí, v čem může v rámci Jaspers konkrétně pomoci.

Středa,  2. srpen 2006