Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Novinky > Město Olomouc dobudovalo kanalizační síť ...

Město Olomouc dobudovalo kanalizační síť za 2 mld. korun

14.05.2009:
Rekonstrukce kanalizační sítě města Olomouc, která probíhala ve dvou etapách již od roku 2004, byla slavnostně ukončena 29. dubna 2009. Největší a technicky nejnáročnější investiční akce v moderních dějinách města stála téměř 2 mld. Kč. S financováním nákladné rekonstrukce pomohla městu Evropská unie, která z evropského Fondu soudržnosti přispěla částkou převyšující 35 mil. EUR.

 
Dobudování kanalizační sítě má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí ve městě a jeho okolí. Umožňuje všem městským částem Olomouce odvádět splaškovou vodu do moderní čističky odpadních vod, která splňuje přísné evropské normy. Zároveň vytváří podmínky pro postupné odstranění domovních čističek odpadních vod, žump a septiků.
Vylepšené parametry stokové sítě navíc umožňují řešení provozních problémů zejména při přívalových deštích. Dešťová voda je odváděna novým korytem Adamovky do řeky Bystřice a na druhé straně nejvíce znečištěné vody jsou zachycovány v nové dešťové zdrži v Holiči a následně odvedeny do čističky odpadních vod. Do podzemí je uloženo 58 kilometrů nových kanalizačních stok a fungování dobudované kanalizace navíc zabezpečují desítky obslužných objektů.
Téměř s dvouletým předstihem naplnila Olomouc podmínky v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod vyplívající ze směrnice 91/271/EHS, ke kterým se Česká republika zavázala v rámci přístupových dohod k Evropské unii.
Rekonstrukci a dobudování stokové sítě provádělo statutární město Olomouc ve dvou etapách v letech 2004-2006 a 2006-2009 nákladem bezmála 2 miliardy korun s využitím významného finančního příspěvku z evropského Fondu soudržnosti, který si klade za cíl pomáhat snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie.
Rekonstrukce a dobudování stokově sítě - II. část
         Příprava žádosti o dotaci z EU 12/2002 - 03/2003
         Rozhodnutí Komise ES o podpoře                                           3. 5. 2005
(dotace - 25 086 240 EUR)
         Rozhodnutí SFŽP o podpoře                                                    4.11. 2005
(dotace-42 111 000 Kč)
         Stavební práce zhotovitele                                                    05/2006 - 05/2009
(cena dle SoD - 1 119 933 000 Kč)
         Ukončení projektu                                                                    do 12/2009
(celkové náklady projektu - 1 200 000 000 Kč)
Rekonstrukce a dobudování stokově sítě - l. část
         Příprava žádosti o dotaci z EU                       06/2001
         Schválení Finančního memoranda                                          21.11.2002
(dotace-10 123 400 EUR)
         Rozhodnutí ministra ŽP o podpoře                                          9. 5. 2003
(dotace -17 050 000 Kč)
         Stavební práce zhotovitele                                                      06/2004 - 06/2006
(cena dle SoD 17 561 570 EUR)
         Ukončení projektu                                                                     do 12/2006
(celkové náklady projektu - 595 680 000 Kč)
Celkové dotace z EU
•    Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - l.část                  10 123 400 EUR
•     Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - ll.část                25 086 240 EUR
CELKEM                                                                                                           
35 209 640 EUR
Dotace na 1 obyvatele města                                                                          350 EUR