Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Novinky > Souhrn informací k vodohospodářským ...

Souhrn informací k vodohospodářským projektům v programovacím období 2004—2006 a 2007—2013

09.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem Fondu soudržnosti, společně s dalšími resorty (Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí), zástupci vlastníků a provozovatelů VH infrastruktury, vyjednávalo na konci roku 2006 se zástupci Evropské komise - DG Regio (Generální ředitelství EK pro regionální politiku).

Cíle jednání

Základem pro finální jednání, které probíhala na úrovni technických jednání i na úrovni vysokých představitelů, se stalo usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2006 č. 1371 k problematice projektů Fondu soudržnosti s vodohospodářským zaměřením v programovacím obdob 2004—2006 a v následujícím programovacím období 2007—2013.

To jako hlavní cíle stanovilo, že při dalších jednáních s EK považuje za nezbytné respektovat následující požadavky vyjadřující stanovisko vlády:
  • a) ukončení schvalovací procedury předložených projektů pro rok 2006;
  • b) ukončení procesu dokladování dosažení nejlepší mezinárodní praxe u projektů s Rozhodnutími komise z roku 2004;
  • c) dokončení přípravy návrhu standardů smluvních vztahů v oblasti vodohospodářské infrastruktury pro období 2007—2013, které budou respektovat český právní systém, legislativu EU, mezinárodní praxi doporučenou EK a v poslední době probíhající diskusi s EK.

K bodu a)

Na úrovni politického jednání bylo dohodnuto schválení následujících projektů ze zásobníku návrhů Táborsko, Čisté Horní Labe Olše a Jihlava a přijetí všech českou stranou navrhovaných změn v rozhodnutích Komise z titulu úspor prostředků apod. Česká strana oficiálně 8. ledna obdržela texty rozhodnutí, které toto řešení naplňují. Tímto tak ČR vyčerpala veškeré prostředky z FS v programovacím období 2004—2006. Jedná se celkem o 937 207 800 €.

K bodu b)

ČR oficiálně informovala, že po přezkoumání považuje podmínky v rozhodnutích Komise pro projekty FS roku 2004 za splněné vůči požadavkům nejlepší mezinárodní praxe definovaných v roce 2004. EK si vyhradila právo tyto podmínky individuálně přezkoumat. Z podnětu GŘ Meadowse (dopis z 1. prosince 2006) bude ustavena "Steering committee", která na počátku roku 2007 projedná výhrady a pochybnosti Komise "case by case".

K bodu c)

Vypracování základních a obecných standardů pro vodohospodářský sektor v budoucím programovacím období a projednání případných možných změn s vlastníky vodohospodářské infrastruktury.

Výchozí podmínky

Pracovní skupina projednala návrh vytvořený experty MŽP a navrhla výchozí podmínky pro přípravu provozních smluv v oblasti vodohospodářské infrastruktury pro léta 2007—2013, jenž se stanou základem pro vyjednávání s EK. Dojednané znění podmínek se stane součástí kriterií, které bude ŘO Operačního programu ŽP zkoumat u návrhů projektů pro programové období 2007—2013.

Výchozí podmínka č.1

"V případě, že z finančních prostředků EU výstavbou nové provozně samostatné infrastruktury vodovodů a kanalizací dochází k vytvoření služby nového nebo dodatečného druhu s význačným nárůstem kvality, bude provozovatel vybrán v otevřeném řízení, které bude respektovat platnou národní a evropskou legislativu v této oblasti."

Výchozí podmínka č.2

"V případě, že se provozovatel nebude finančně spolupodílet na investici do nové infrastruktury vodovodů a kanalizací pořizované s použitím dotace z Fondu soudržnosti, bude délka uzavírané smlouvy stanovena vlastníkem tak, že bude odvozena od základní délky 10-15 let. V případě finanční spoluúčasti provozovatele bude stanoveno delší trvání smlouvy, ve shodě s nejlepší mezinárodní praxí, úměrné zejména těmto investicím při současném respektování právních a finančních zájmů provozovatele i vlastníka, a to po celou dobu trvání smlouvy."

Výchozí podmínka č.3

"Hlavním kritériem výběru provozovatele, při posuzování ekonomické výhodnosti nabídek, bude nabídková cena pro vodné a stočné, tvořená v souladu s principy cenové regulace."

Výchozí podmínka č. 4

"V provozní smlouvě budou pevně zakotveny povinnosti provozovatele ve smyslu kvality služeb, provozních podmínek, monitorování provozu a specifikace sankcí. Tyto povinnosti musí proto být v kvantifikovatelné podobě specifikovány vlastníkem již v dokumentaci pro výběr provozovatele."

Jeho součástí jsou i následující souhrnné informace o potřebách finančních prostředků pro naplnění cílů směrnice v ČR do roku 2010.

Tabulka 1:
Přehled počtu aglomerací ČR, které je nutno dořešit v rámci implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS.

Aglomerace Počet aglomerací Počet EO v mil. Termín dokončení
> 10 000 EO 158 8 058 949
31.12.2010
2 000 - 10 000 EO 373 1 552 171
Celkem
531
 

Zdroj: MZe, zpracováno: 1.11.2006

Tabulka 4: Přehled specifických potřeb na implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS v jednotlivých krajích ČR za období 2006 - 2010, při zohlednění inflačního vlivu do konce roku 2010.

Kraj ČR Počet EO v předmětných aglomeracích Počet aglomerací k dořešení Náklady na dořešení aglomerací v mil. Kč
Jihočeský 646 058 28 1 143
Jihomoravský 938 580 69 2 349
Karlovarský 318 822 22 1 085
Královéhradecký 473 216 35 1 136
Liberecký 365 703 23 1 347
Moravskoslezský 1 367 892 68 7 587
Olomoucký 398 501 34 2 148
Pardubický 403 324 30 1 003
Plzeňský 676 114 33 2 392

Praha

1 632 010 16 17 932
Středočeský 929 683 74 4 205
Ústecký 556 907 28 942
Vysočina 267 883 25 1 242
Zlínský 636 427
46 1 812
Celkem
9 611 120
531
46 323
Zdroj: MZe, zpracováno: 1.11.2006
Finanční zdroje na implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS.

Tabulka 5: Předpokládaný vývoj financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS.

  2006
rozpočet
(mil. Kč)
2007
výhled
(mil. Kč)
2008 - 20101
prognóza
(mil. Kč)
2006 - 2010
(mil. Kč)
Zahraniční zdroje2
ISPA/FS 2 573* 3 679 3 523 9 775

OP ŽP/FS

- 4 210 12 631 16 841
OPI 1 297 723 - 2 020
Národní zdroje
MZe** 248 585 1 617 2 450
MŽP 305 53 159 517
SFŽP ČR
1 073 922 1 500 3 495
Vlastní zdroje investorů
2 405 2 205 6 615 11 225
Celkem na implementaci
7 901 12 377 26 045 46 323
Zdroj: MZe, MŽP, MMR; zpracováno: 1.11.2006