Další schválené projekty FS

13.04.2009: MMR zveřejnilo seznam projektů FS, které byly schváleny 2. Meziresortním řídícím výborem.

Po 1. 5. 2004 Fond soudržnosti plynule navázal na pomoc předvstupního nástroje ISPA (The Instrument for Structural Policies Pre-Accession), jehož funkce byla v podstatě analogická. ISPA byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí.

Cíle podpory

Projekty, které přispívají k dosažení cílů v oblasti životního prostředí:

 • ochrana vod
 • nakládání s odpady a obaly
 • ochrana ovzduší
 • staré ekologické zátěže.

Projekty, které přispívají k dosažení cílů v oblasti dopravy:

 • železniční doprava
 • silniční doprava
 • vodní cesty
 • civilní letecká doprava
 • multimodální přepravní systémy

Při procedurách při využití Fondu soudržnosti jsou rozhodnutí přijímána společně členským státem a Evropskou komisí. Projekty mohou být seskupeny do skupin vzájemně propojených společnou strategií, zatímco jednotlivé projekty mohou být, je-li to vhodné rozděleny do několika fází, které jsou technicky a finančně nezávislé a mohou být financovány odděleně. Velká pozornost je věnována kontrole zdrojů podpory, aby se vyloučilo financování projektu z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů současně. Míra pomoci se pohybuje ve výši 80-85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů. Konkrétní výše pomoci je stanovena podle typu projektu, jenž má být realizován.

Stav projektů k 30.7.2004

Předvstupní nástroj ISPA

Projekty v oblasti životního prostředí schválené v rámci ISPA:

 • Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy
 • Kanalizační systém města Brna
 • Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti
 • Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava
 • Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě Olomouc
 • Management odpadních vod a dodávek pitné vody v regionu Jesenicka
 • Čistá řeka Bečva
 • Ochrana vod povodí řeky Dyje
 • Řešení následků povodní
 • Systém zpracování odpadů v regionu Brna
 • Rekonstrukce kanalizace města Znojma
 • ČHMÚ Monitoring hydrosféry dle směrnic EK
 • Kanalizace Žďár nad Sázavou
 • Zajištění standardu pro dodávku vody pro jižní Čechy

Projekty v oblasti dopravy schválené v rámci ISPA:

 • Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová
 • Modernizace traťového úseku Záboří - Přelouč
 • Frýdek-Místek - Dobrá (Rychlostní komunikace R48)
 • Obchvat Bělotína (R48)
 • Dobrá - Tošanovice (R48)
 • Modernizace železnice Zábřeh na Moravě - Krasíkov
 • Řešení následků povodní
 • Pilotní projekt ETCS/ERMTS na úseku Poříčany - Kolín
 • Dálnice D8 (tunel Libouchec, most Trmice, most Knínice)

V celém období 2000 až 2003 byl předvstupní nástroj ISPA čerpán následujícím způsobem:

 

počet projektů

projekty celkem (EUR)

závazek EU (EUR)

životní prostředí

17

247.825.452

146.237.007

doprava

13

260.627.258

146.712.318

celkem

30

508.452.710

292.949.325

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v rámci předvstupního nástroje ISPA bylo využito téměř 300 MEUR, přitom podíl čerpání pro oba sektory (životní prostředí a dopravu) byl prakticky rovnocenný.

Fond soudržnosti

Projekty zaslané do Bruselu po 1. zasedání Meziresortního řídícího výboru 21. dubna 2004:

Projekty v oblasti životního prostředí ze zásobníku ISPA, překlopené do FS:

 • Beroun - Rozšíření kanalizačního systému
 • Lužická Nisa - Rekonstrukce úpravny vod, rekonstrukce a dostavba kanalizací, rekonstrukce čistírny odpadních vod v povodí Lužické Nisy
 • Karlovy Vary - Souhrnné řešení hlavních problémů odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Karlovy Vary
 • Karviná - Rozšíření kanalizace
 • Klatovy - Čisté město- rekonstrukce a rozšíření kanalizační sítě města Klatovy a jeho částí
 • Plzeň - Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně
 • Příbram - Modernizace ČOV Příbram

Projekty v oblasti dopravy ze zásobníku ISPA:

 • Tošanovice - Žukov - Rychlostní silnice R48 - fáze 2
 • Červenka - Zábřeh na Moravě, etapa I
 • Červenka - Zábřeh na Moravě, etapa II
 • Modernizace železničního úseku Přerov - Olomouc

Projekty zaslané do Bruselu po 2. zasedání Meziresortního řídícího výboru 30.6.2004:

(Projekty čistě FS, už ne ISPA)

Projekty FS v oblasti životního prostředí:

 • Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy
 • Olomouc - rekonstrukce a dobudování stokové sítě - II. část
 • Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy
 • Břeclavsko - rekonstrukce a výstava vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje

Projekty FS v oblasti dopravy:

 • Silniční okruh Prahy R1, úsek Lahovice - Slivenec
 • Dálnice D1, úsek Kroměříž východ - západ (variantně: Dálnice D1, úsek Kroměříž východ - Kroměříž západ)