Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Projekty > Slavnostní ukončení projektu FS Čisté ...

Slavnostní ukončení projektu FS Čisté horní Labe se uskutečnilo dne 30. září 2010 na zámku ve Vrchl

21.10.2010:
Slavnostní ukončení projektu se uskutečnilo za  přítomnosti starosty města Ing. Jana Sobotky, dále zástupců MMR, MŽP, SFŽP, provozovatele  městského vodovodu kanalizace Vrchlabí,  zástupců zhotovitele, kterým je Sdružení Čisté Horní Labe, stavebního dozoru, projektanta a dalších hostí.
Původní kanalizace v centrální části města pochází z 1. poloviny 20.století, která byla v 90. letech částečně zrekonstruována a doplněna. Cílem projektu bylo dokončení celého kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí a odvedení veškerých odpadních vod na nově zrekonstruovanou ČOV Vrchlabí tak, aby veškeré odpadní vody byly čištěny v souladu s příslušnými předpisy České republiky a Evropské unie.  Celková délka kanalizačních stok je 38,5 km a veřejné části kanalizačních přípojek v délce 6,75 km.
Realizací tohoto projektu dochází k napojení dalších 5600 EO (ekvivalentních obyvatel) k původním 4 700 EO tak, že na kanalizační systém bude napojeno celkem více než 10 tis.obyvatel. Aglomerace zahrnuje i další části území budoucí výstavby, čímž je umožněn další růst města až k úrovni 15 tis. obyvatel. Tato skutečnost má positivní vliv na udržitelnost projektu a vytváří tak předpoklady pro další rozvoj zejména průmyslu a turistiky.
Město Vrchlabí podalo v červnu 2005 žádost o podporu z Fondu soudržnosti na projekt Čisté horní Labe – dobudování soustavy kanalizačních sběračů v aglomeraci Vrchlabí. EK schválila podporu projektu RK ze dne 22. prosince 2006 pod.č. K(2006) 7206. Stavební práce byly zahájeny 28. května 2009 a dílo bylo ukončeno v srpnu 2010.
Celkové náklady stavby činí 19,8 mil €, což cca 495 mil Kč, z toho podpora z Fondu soudržnosti EU činí 10,9 mil €, což je 74 % celkových uznatelných nákladů.
Projekt byl úspěšně realizován v předstihu před stanoveným termínem ukončení, čímž se zařadil mezi jedny z nejúspěšnějších projektů realizovaných projektů s podporou z Fondu soudržnosti.