TA ŘO FS

Technická pomoc Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti
Číslo projektu: 2004/CZ/16/C/PA/001
Financování projektu:
Projekt je spolufinancovaný z 85 % z prostředků Fondu soudržnosti
- celkové uznatelné výdaje = 1.620.334 €
- z toho příspěvek FS činí 85% =1.377.284 €
 
Na co je možné čerpat finanční prostředky
 
1) Expertní studie, poradenství
- posouzení kvality vypracované finanční a ekonomické analýzy u projektových žádostí
- studie zaměřené na vypracování obecné metodologie k ekonomické analýze
- studie k PPP projektům
- expertní posouzení během monitorování projektů či v jejich závěrečné fázi
- poradenství k oblasti zadávání veřejných zakázek
- další
 
2) Monitorovací výbory a Meziresortní řídící výbory (MV a MŘV)
- výdaje na pořádání MV a MŘV (příprava podkladových materiálů, tlumočnické služby, pronájem konferenčních místností, pronájem audiovizuální techniky, poplatky za účast expertů, cestovní náklady...)
 
3) Vzdělávací akce pro pracovníky Řídícího orgánu Fondu soudržnosti
- semináře, kurzy zaměřené za prohloubení a rozšíření znalostí pracovníků OŘOF v následujících oblastech: právo EU, dopravní politika, politika ochrany životního prostředí veřejné zakázky, finanční a ekonomická analýza, atd.
 
4) Oblast publicity
- krátký televizní dokument, publikace o Fondu soudržnosti (projektové řízení Fondu soudržnosti, Finanční řízení Fondu soudržnosti), informační CD, konference a semináře
 
5) MSSF
- zajištění informačního systému MONIT pro zprostředkující subjekt (MD) a realizační orgány (SFŽP a CRR) – jednorázová částka za implementaci systému, měsíční paušální poplatek, softwarové úpravy systému pro zohlednění specifik Fondu soudržnosti
 
 

 

 

Soubory ke stažení