Veřejné zakázky FS

Veřejné zakázky na projekty kofinancované z Fondu soudržnosti.

Zadávání veřejných zakázek

Za zadávání veřejných zakázek odpovídá konečný příjemce, který se řídí zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.

Nad průběhem výběrového řízení i implementace projektu provádějí kontrolu Státní fond životního prostředí a Ministerstvo dopravy ČR. Vyhotovují monitorovací zprávy o realizaci projektů vč. informací o souladu s pravidly pro udělování veřejných zakázek (článek 8(1) nařízení Rady ES 1164/1994).

Pokud žadatel požaduje dofinancování zdrojů i prostřednictvím státního rozpočtu, musí zpracovat mj. i investiční záměr (studii proveditelnosti) podle vyhlášky Ministerstva financí z 19. 1. 2001, č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Zadávací dokumentace je rozhodujícím podkladem pro nabídku, jejím základem jsou technické specifikace. Jde-li o stavby, je rozhodujícím dokumentem vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 239/2004 Sb. kterou se stanoví podrobný rozsah zadávací dokumentace stavby.

Informační materiály

Výběrová řízení na vlastní stavbu dopravních projektů provádějí koneční příjemci, tedy Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty.

Odkazy