Předvstupní nástroje

23.02.2009: Předvstupní nástroje Evropské unie byly určené pro kandidátské země, jak bylo navrženo Evropskou komisí, s cílem napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communautaire. Činnost předvstupních nástrojů je většinou omezena vstupem ČR do Evropské unie. Po 1. květnu 2004 budou tyto nástroje pouze dobíhat.

Phare

Z prostředků fondu Phare byly spolufinancovány projekty narovnávající rozdíly v oblastech technické vybavenosti příhraničních municipalit, propagace českých exportérů v zahraničí či studijní pobyty učitelů v zahraničí. V současnosti běží několik programů Phare, jejichž cílem je zlepšení situace malých a středních podniků, zlepšení infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů či podpora odstraňování povodňových škod.

SAPARD

Program Sapard byl speciálním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. Po vstupu jej nahradil OP ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ.

ISPA

Nástroj předvstupních strukturálních politik ISPA byl zaměřen na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Po vstupu do EU jej nahradil Fond soudržnosti.


Pro podporu příprav České republiky na čerpání z fondů Evropské unie byl Evropskou komisí podpořen Twinningový projekt, jehož cílem bylo asistovat institucím ČR během přípravných prací.


Významný projekt Phare - Absorpční kapacita z pozice konzultanta připomínkuje vybrané projekty, aby tak zajistil jejich budoucí úspěšnost.