Informace o vývoji předvstupního nástroje ISPA

25.02.2009: Podrobné info o vývoji předvstupního nástroje ISPA naleznete v tomto článku.

OBSAH

 • 1. Základní informace o nástroji ISPA
  • 1. a. Finanční zdroje
  • 1. b. Forma pomoci
  • 1. c. Rozsah pomoci
 • 2. Současný stav ISPA
  • 2. a. Zapojení nástrojů předvstupní pomoci do nápravy povodňových škod
  • 2. b. Oblast životního prostředí
   Schválené projekty
   Předložené projekty
  • 2. c. Oblast dopravy
   Schválené projekty
   Předložené projekty
 • 3. EDIS
 • 4. Příprava na Fond soudržnosti
  • 4. a. Oblasti, na které je třeba v roce 2003 soustředit pozornost • Základní informace o nástroji ISPA

   

  Finanční nástroj (fond) ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-accession - Nástroj předvstupních strukturálních politik) je zaměřen na financování velkých infrastrukturních projektů v oblastech životního prostředí a dopravy a měl by usnadnit implementaci "acquis communautaire" (práva EU) v kandidátských zemích v těchto oblastech a přispět k udržitelnému rozvoji těchto zemí. Pomoc z nástroje/fondu ISPA má také vést k cílům uvedeným v Předvstupním partnerství a naplnit priority Národního programu přípravy na vstup do EU. U projektů z oblasti životního prostředí (ŽP) je třeba uvést, jak je opatření spojeno se zaváděním environmentální legislativy a politiky Společenství, zda je uplatněn princip "platí znečišťovatel". U dopravních projektů je soustředěna pozornost na souvislost opatření s transevropskými sítěmi (TEN). Projekty musí souhlasit se strategiemi pro využívání nástroje ISPA připravenými ministerstvy životního prostředí a dopravy.

  1. a. Finanční zdroje

  Schválené financování ze zdrojů EU pro nástroj ISPA je pro jednotlivé kandidátské země určeno v určitém rozmezí, aby byly státy motivovány k podávání co nejkvalitnějších projektů. Prostředky mají být rozděleny mezi dopravu a životní prostředí paritně, i když jsou možné v jednotlivých letech malé disproporce. ČR má ročně k dispozici 57,2-83,2 miliard EUR (asi 1,8-2,7 mld. Kč), reálně je cílová částka 70,2 mld. EUR (v cenách roku 1999, asi 2,25 mld. Kč). Pomoc EU musí být z hlediska využití finančních prostředků maximálně transparentní a bude důsledně kontrolována.

  1. b. Forma pomoci

  Pomoc je určena na projekty, části projektu, které jsou technicky a finančně nezávislé, skupiny nebo záměry projektů v uvedených oblastech. Část projektu může také zahrnovat přípravné, technické studie a studie proveditelnosti potřebné pro uskutečnění projektu.

  1. c. Rozsah pomoci

  Celkové náklady na projekty by v zásadě neměly být menší než 5 miliard EUR, tj. asi 160 mil. Kč. Rozsah pomoci Společenství může dosáhnout až 75 % veřejných (nebo rovnocenných) výdajů na projekt. Pro úspěšné přijetí žádosti je nutné, aby dokumentace k projektu byla úplná a aby byl projekt připraven po všech stránkách (detaily obsahuje Nařízení ISPA č. 1267/1999). Další důležitou podmínkou je nutnost spolufinancování ze strany žadatelské země.

  V rámci programu ISPA bylo v roce 2002 alokováno pro ČR 80,5 mil. EUR včetně alokace určené na odstranění povodňových škod. Pro rok 2003 se očekává celková alokace cca 62,5 mil. EUR.

  V roce 2002 bylo kontrahováno 105,84 mil. EUR a čerpáno 6,79 mil. EUR, Z českého spolufinancování projektů bylo proplaceno 273,19 mil. Kč.

  V dubnu 2003 oznámila Evropská komise České republice výši finančních alokací v současných cenách pro Fond soudržnosti a strukturální fondy na období 2004—2006 (viz Tabulku 1).

  Tabulka 1: Přehled alokací pro FS a SF na období 2004—2006 (v EUR).

  Roky

  2004

  2005

  2006

  2004—2006

  Fond soudržnosti

         

  Min. (9,76 %)

  282 747 200

  237 168 000

  317 297 600

  837 212 800

  Max. (12,28 %)

  355 751 600

  298 404 000

  399 222 800

  1 053 378 400

  Střední hodnota (11,2 %)

  319 249 400

  267 786 000

  358 260 200

  945 295 600

  Strukturální fondy

       

  1 684 866 148

  Celkem FS a SF

       

  2 630 161 748


 • Současný stav ISPA

  V rámci nástroje ISPA bylo doposud podepsáno 22 finančních memorand (viz Tabulka 2). U projektů ze sektoru životního prostředí je podpis finančního memoranda opakovaně pozdržen nutností předem zajistit dostatečné národní spolufinancování, což je jedním z důvodů, proč ŽP stále v čerpání z fondu ISPA zaostává za dopravou. V roce 2002 bylo kontrahováno 105,84 mil. EUR a čerpáno 6,79 mil. EUR. V rámci českého spolufinancování těchto projektů bylo v roce 2002 proplaceno 273,19 mil. Kč z celkového závazku českého spolufinancování ve výši 3 845,24 mil. Kč (souhrnný přehled projektů viz Přílohu 1).

  Vzhledem k větší alokaci pro sektor ŽP se podařilo znatelně snížit rozdíl mezi výší prostředků věnovanými na sektor životního prostředí a sektor dopravy, vyžadovaný EU. Nyní je tento poměr ve výši 55/45. Díky spolupráci všech zainteresovaných resortů (MMR, MDS, MŽP, MF, Evropská komise) byl v krátké době připraven projekt pro řešení následků povodní a jednotlivé dílčí stavby jsou již realizovány. Kromě "povodňového" projektu bylo úspěchem pro ČR schválení dvou tzv. regionálních projektů v oblasti ŽP, jejichž dlouhá příprava a proces schválení ze strany EK jsou nyní překonány, a budou tak sloužit jako vzor při přípravě obdobných projektů v budoucnosti.

  V oblasti životního prostředí přispívají podporované projekty k dosažení shody s požadavky práva Společenství, jsou sledovány principy udržitelného rozvoje, zejména princip "znečišťovatel platí". Projekty v oblasti dopravy podporují trvale udržitelnou mobilitu, což zahrnuje rozšíření transevropských dopravních sítí (TEN) v souladu s posouzením potřeb dopravní infrastruktury (Transport Infrastructure Needs Assessment, TINA) tak, aby umožňovaly kvalitní propojení kandidátských zemí s EU i těchto zemí navzájem.

  Pro Českou republiku je na projekty nástroje ISPA v letech 2000 - 2006 (do doby vstupu do EU) ročně alokováno 57,2 - 83,2 mil. EUR.

  Tabulka 2: Schválené projekty ISPA v letech 2000 - 2002 (v mil. EUR, grant ISPA - celková alokace)

  Oblast

  2000

  2001

  2002

  2003

  Počet projektů

  Grant ISPA

  Počet projektů

  Grant ISPA

  Počet projektů

  Grant ISPA

  Počet projektů

  Grant ISPA

  Doprava

  3

  65,6

  2

  36,9

  1+ 0,5*

  87,8

  0

  ?**

  Životní prostředí

  2

  34,5

  3

  32,6

  4 + 0,5*

  89,9

  7

  ?**

  Technická pomoc

  3

  0,9

  3

  1,0

  0

  0

  0

  ?**

  Celkem

  8

  101,0

  8

  70,5

  6

  177,7

  7

  ?**

  Poznámka:
  *) v roce 2002 byl schválen projekt na řešení povodňových škod, který byl rovnoměrně rozdělen mezi sektory dopravy a životního prostředí; Finanční memorandum zahrnuje obě oblasti

  **) rozhodne řídící výbor v září 2003

  2. a. Zapojení nástrojů předvstupní pomoci do nápravy povodňových škod

  V roce 2002 byly ze všech tří nástrojů předvstupní pomoci alokovány prostředky na řešení škod způsobených povodněmi v srpnu 2002. Celkově dosáhla pomoc určená na povodně výše 182,51 mil. EUR (viz Tabulka 3).

  V rámci nástroje ISPA bylo na nápravu povodňových škod vyčleněno 30 mil. EUR. 24 mil. EUR z rozpočtu roku 2002 a 6 mil. EUR z rozpočtu roku 2003. Tyto prostředky, v zájmu urychlení pomoci,byly žadatelům poskytnuty za zvýhodněných a zjednodušených podmínek. Maximální podíl příspěvku z fondu ISPA na celkových nákladech každého projektu byl zvýšen na 85 %, dále bylo rozhodnuto o urychlení plateb a zjednodušení procedur podávání projektů a s nimi spojené dokumentace.

  Vláda na svém zasedání 8. 9. 2002 přijala usnesení č. 860/2002, kterým rozhodla využít 24 miliard EUR z celkové indikované částky na realizaci projektů oprav v tzv. "novém - povodňovém režimu" paritně pro oblasti dopravy a životního prostředí, a zbývající částku 24 MEUR využít pro předložení Řídicímu výboru ISPA již připravených projektů.

  Na základě návrhů a podkladů MŽP a MD byla zpracována oficiální žádost ISPA, obsahující seznam projektů, která byla dne 25. 9. zaslána na EK. Finační memorandum bylo podepsáno dne 25. 10. 2002.

  Projekty byly zaměřeny především na opravu a obnovu poškozené dopravní infrastruktury a v oblasti životního prostředí se jednalo především o opravy kanalizačních systémů, opravy čistíren odpadních vod a obnovu dodávek pitné vody.

  V oblasti dopravní infrastruktury byla řada projektů ukončena ještě v roce 2002 a ostatní převážně v průběhu 1. pololetí 2003 a zbytek do konce t. r. Projekty v oblasti životního prostředí jsou v současné v realizaci a budou ukončeny postupně do konce roku 2003.

  Tabulka 3: Prostředky předvstupní pomoci alokované na řešení povodňových škod (mil. EUR)

  NP Phare 2001

  10,5

  NP Phare 2002

  1

  ISPA

  30

  Obnova 2002

  4,84

  SAPARD

  7,17

  Fond solidarity

  129

  celkem

   


  2. b. Oblast životního prostředí

  Prioritní oblasti nástroje ISPA obsažené v Národní strategii ISPA jsou v souladu s prioritami Národního programu přípravy České republiky ke vstupu do EU v oblasti životního prostředí a zaměřují se na plnění požadavků investičně nejnáročnějších směrnic. Základním kriteriem pro výběr projektů podporovaných z nástroje ISPA je naplňování cílů ekologické politiky Evropské unie (uchování, ochrana a zlepšení kvality životního prostředí, ochrana zdraví obyvatelstva, šetrné a racionální využívání přírodních zdrojů). Projekty musí vyhovovat principům EU uplatňovaným v ochraně životního prostředí: princip prevence, princip řešení škod u zdrojů a princip znečišťovatel platí.

  V Národní strategii ISPA jsou definovány prioritní oblasti programu ISPA:

  - zajištění množství a jakosti vod;

  - kvalita ovzduší a ochrana klimatu;

  - nakládání s odpady.

  Tyto rámcové priority programu ISPA budou zohledněny ve strategii pro projekty Fondu soudržnosti.

  Schválené projekty

  Pro ČR byly v roce 2002 schváleny 3 projekty v oblasti životního prostředí (viz Tabulka 4). Nejprve byl v červenci schválen projekt Jeseník (odpadní voda, pitná voda), a v listopadu dva tzv. regionální projekty - Dyje a Bečva. V obou případech jde o projekty menších měst či obcí, které mají společné povodí a otázka čištění odpadních vod je tak řešena komplexně. Podepsání Finančních memorand pro tyto projekty se předpokládá do konce roku. V souhrnu tak suma prostředků EU alokovaná z nástroje ISPA pro ČR pro projekty schválené v roce 2002 dosáhla téměř 180 mil. EUR., čímž ČR dokázala na rozdíl od roku 2001 získat více, než činí jí určená střední hodnota alokace - v roce 2002 získala 113,6 % roční alokace.

  Tabulka 4: Přehled schválených investičních projektů ISPA 2000 - 2002 v oblasti životního prostředí (v mil. EUR).

  Projekt

  Podpis finančního memoranda

  Předpoklad zahájení realizace

  Náklady celkem

  Grant ISPA

  Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy

  2/2001

  1. Q/2003

  40,7

  16,6

  Kanalizační systém města Brna

  2/2001

  1. Q/2003

  39,3

  17,8

  Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorské oblasti

  12/2001

  1. Q/2003

  21,6

  12,9

  Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava

  2/2002

  1. Q/2003

  15,4

  9,6

  Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě Olomouc

  2/2002

  1. Q/2003

  14,7

  10,1

  Management odpadních vod a dodávek pitné vody v regionu Jesenicka

  12/2002

  1. Q/ 2004

  16,0

  9,2

  Čistá řeka Bečva

  7/2003

  1. Q/ 2004

  51,6

  32,4

  Ochrana vod v povodí řeky Dyje

  5/2003

  1. Q/ 2004

  49,1

  33,4

  Řešení následků povodní

  10/2002

  4. Q/2002

  17,2

  15,0

  Pramen: MŽP

  Dosavadní zkušenosti s nástrojem ISPA v oblasti životního prostředí ukazují, že předkládané projekty jsou po technické stránce na vysoké úrovni. Naopak mezi hlavní problémy u projektů ISPA 2000 patřilo zajištění spolufinancování projektů, neboť v jejich rozpočtech byly do přípustných nákladů zahrnuty nesprávné položky. Problematickým se v některých případech jeví požadavek minimální výše celkových uznatelných nákladů projektu (5 mil. EUR) vzhledem k potřebě financovat menší projekty, nicméně schválení sdružených projektů (Dyje a Bečva) v listopadu 2002 vytváří předpoklady pro předkládání dalších sdružených projektů i v příštích letech, tj. i pro Fond soudržnosti.

  Předložené projekty

  V červenci 2003 bylo na EK odesláno 7 žádostí za sektor ŽP (Znojmo-rekonstrukce kanalizace, Klatovy-kanalizace, Beroun-rozšíření kanalizace, Lužická Nisa-kanalizace, rekonstrukce ČOV, Labe-zlepšení kvality ovzduší a klimatu, Blata-uran, K. Vary-čištění odpadních vod, viz Tabulku 5). Tyto projekty by měli být posouzeny na zářijovém ISPA Managing Comitee. Ke Znojmu a Lužické Nise už přišly první připomínky, 29. 7. byla EK odeslána reakce na Znojmo, připomínka k Nise (přišla 30. 7.) byla poslána žadateli.

  Tabulka 5: Předložené projekty ISPA v roce 2003 v oblasti životního prostředí (stav 2. Q/2003, v mil. EUR).

  Projekt

  Náklady celkem

  Uznatelné náklady

  Požadovaný grant ISPA

  Rekonstrukce kanalizace města Znojma

  22,075

  21,97

  15,38

  Rekonstrukce a rozšíření kanalizační sítě města Klatovy a jeho částí

  10,03

  9,71

  6,8

  Revitalizace dolní Berounky (aglomerace Beroun - rozšíření kanalizace)

  9,173

  8,78

  5,7

  Rekonstrukce úpravny vod, rekonstrukce a dostavba kanalizací, rekonstrukce čistírny odpadních vod v povodí Lužické Nisy (tzv. SVS 2)

  31,322

  29,79

  20,85

  Realizace opatření ke zlepšení kvality ovzduší a ochrany klimatu v údolí řeky Labe

  9,35

  8,67

  5,63

  Souhrnné řešení hlavních problémů odkanalizování a čištění odpadních vod v regionu Karlovy Vary

  8,97

  8,88

  6,22

  Odstranění starých zátěží po zpracování uranových rud v mikroregionu Blata - 1.fáze

  41,18

  37,68

  28,26

  Aktuální připomínky EK k projektům ŽP (viz Přílohu 1):

  Plzeň: s projektem se stále pojí mnoho technických problémů včetně připojení pivovaru. EK souhlasí s vysláním odborníků na posouzení na přelomu srpna a září. 23. 7. byl odeslán doplněk k projektové přihlášce nová smlouva o nájmu , provozování a údržbě kanalizační sítě.

  Na spolufinancování projektu by se měla podílet EIB nebo ERBD, dosud nerozhodnuto.

  Jižní Čechy: Dílčí problémy, ale měl by být posouzen na zářijovém MC

  Příbram: EK najme odborníka na kontrolu výběrového řízení na zpracovatele.

  Brno: Klíčový projekt pro vyčerpání alokace. Chybí EIA, protesty ekologů.

  ČHMÚ: EK požaduje zajištění spolufinancování, upřesnění kontraktů, kontrolu práce a zajištění kvality. Projekt by měl být posouzen na zářijovém MC

  Žďár nad Sázavou: žadatel dosud nereagoval na připomínky k projektu

  2. c. Oblast dopravy

  Schválené projekty

  V roce 2000 byly Řídicím výborem Evropské komise pro ISPA schváleny tři české dopravní projekty s celkovým příspěvkem z ISPA ve výši 65,6 mil. EUR. V roce 2001 se podařilo získat celkově 36,9 mil. EUR pro dva dopravní projekty ISPA a v červenci 2002 dalších, velmi významných, 72,8 mil. EUR. Zároveň byl schválen svými náklady největší ISPA projekt - modernizace železnice Zábřeh n. M. - Krasíkov (propojení I. a II železničního koridoru, viz Tabulka 6).

  Tabulka 6: Přehled schválených investičních projektů ISPA v oblasti dopravy (v mil. EUR)

  Projekt

  Podpis finančního memoranda

  Předpoklad zahájení realizace

  Náklady celkem

  Grant ISPA

  Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová

  2/2001

  2. Q/ 2002

  30,5

  14,3

  Modernizace traťového úseku Záboří - Přelouč

  2/2001

  2. Q/2002

  65,6

  30,9

  Frýdek-Místek - Dobrá (Rychlostní komunikace R48)

  2/2001

  2. Q/2002

  36,3

  20,4

  Obchvat Bělotína (R48)

  12/2001

  2. Q/2003

  30,0

  17,1

  Dobrá - Tošanovice (R48)

  12/2001

  2. Q/2003

  36,5

  19,8

  Modernizace železnice Zábřeh na Moravě - Krasíkov

  12/2002

  2. Q/2003

  143,1

  72,8

  Řešení následků povodní

  10/2002

  4. Q/2002

  19,8

  15,0

  Pramen: MD

  Předložené projekty

  V roce 2002 byly EK zaslány další tři dopravní projekty (viz Tabulku 7).

  Tabulka 7: Předložené projekty ISPA pro rok 2003 v oblasti doprava (v mil. EUR)

  Projekt

  Náklady celkem

  Požadovaný grant ISPA

  Dálnice D8 (tunel Libouchec, most Trmice, most Knínice)

  138,2

  96,5

  Výstavba úseku rychlostní komunikace R48 - Tošanovice - Žukov

  55,3

  37,9

  Pilotní projekt ETCS

  8,2

  6,2

  Poznámka: ETCS = European Train Control System

  Pramen: MD

  Od roku 2000 plnilo funkci Implementační agentury (IA) oddělení tarifů a zahraniční pomoci Ministerstva dopravy, od začátku roku 2002 tuto funkci plní nově vytvořené oddělení pro evropské fondy v rámci odboru financí a ekonomiky MD.

 • EDIS

  V současné době probíhá proces přípravy na akreditaci implementačních agentur na rozšířený decentralizovaný systém přípravy projektů EDIS (Extended Decentralisation Implementation system), tedy přípravy na implementaci projektů bez nynějšího předběžného schvalování dokumentů a procesů ze strany EK.

  Po jeho ukončení se předběžná (ex-ante) kontrola implementace projektů, schvalování dokumentace k tendrovým řízením a kontrola nad uzavíráním smluv s dodavateli projektů přesune z EK na ČR. EK bude kontrolovat jednotlivé kroky implementace projektů pouze následně (ex-post). Základní podmínkou pro přistoupení k systému EDIS je akreditace příslušných implementačních agentur ze strany EK. Projekty Fondu soudržnosti budou moci být implementovány pouze takovými agenturami, které úspěšně zvládly přípravu na tento proces. Byl spuštěn projekt technické pomoci hrazený z prostředků ISPA, který má za úkol identifikovat problematické oblasti (fáze 1), s pomocí expertů v těchto oblastech provést doplnění příslušných dokumentů a procesů (fáze 2), a následně ověřit, zda bylo vše provedeno dle požadavků EU (fáze 3). Auditorskou společností byla provedena a vydáním zprávy ukončena fáze 1. V současné době probíhá fáze 2 EDIS a pro fázi 3 již proběhlo výběrové řízení na kontraktora. Žádost Evropské komisi o akreditaci implementačních agentur by měla být Národním schvalujícím úředníkem odeslána EK nejpozději v prosinci 2003 tak, aby agentury byly plně připraveny ještě před vstupem ČR do EU.

 • Příprava na Fond soudržnosti

V březnu 2003 byl na MMR zřízen Odbor řídícího orgánu Fondu soudržnosti (OŘOF), který bude do ukončení projektů ISPA řídícím orgánem fondu ISPA. Kromě již schválených projektů jsou další projekty připravené na schválení EK. Vzhledem k tomu, že sektor dopravy téměř vyčerpal alokaci pro roky 2000-2003, níže uvedené projekty lze považovat za vhodné již pro Fond soudržnosti. ČR hodlá nicméně požádat EK o přidělení dalších prostředků ISPA (navýšení oproti střední hodnotě rozmezí pro ČR) v roce 2003.

V současné době je připravován materiál "Celková strategie Fondu soudržnosti", jenž je zahrnut do plánu nelegislativních prací vlády na 4. čtvrtletí roku 2003. Materiál určí systém přípravy a realizace projektů financovaných z Fondu soudržnosti, postavení a úlohu Řídícího orgánu Fondu soudržnosti, zprostředkujících subjektů (MŽP, MD) a realizačních orgánů (SFŽP ČR, ŘSD a SŽDC) a vazby mezi nimi. Samozřejmě bude plně respektovat věcné priority zaměření využívání finančních prostředků z FS pro oblast ŽP a dopravy stanovené příslušnými resorty v rámci jimi zpracovaných strategických dokumentů.

V příštím období bude nutné doladit systém přípravy a realizace projektů dle zkušenosti z praxe hlavně s výhledem na čerpání vyššího objemu prostředků z Fondu soudržnosti. Klíčovou otázkou bude úspěšné zvládnutí systému EDIS, ve kterém se implementační agentury připravují na decentralizovaný systém řízení a implementace jako základní podmínky využívání Fondu soudržnosti. Důležitou také zůstává nutnost průběžné přípravy projektů, především v oblasti ŽP, s ohledem na vyšší limit nákladů projektu.

4. a. Oblasti, na které je třeba v roce 2003 soustředit pozornost

- Proces decentralizace (EDIS) - úspěšné zvládnutí nároků tohoto procesu je základní podmínkou pro přechod z ISPA na Fond soudržnosti a možnost čerpání jeho prostředků. Náročnější situace v sektoru ŽP bude vyžadovat značné úsilí při plnění podmínek EU. Pro úspěšné zvládnutí celého procesu ve všech strukturách je nutno řešit otázku dostatečné administrativní kapacity a ohodnocení vysoce kvalifikované práce, jinak hrozí nevyužití prostředků EU.

- Realizace projektů - teprve se rozbíhající systém realizace potvrzuje nutnost úprav některých otázek, např. vyladění systému finančních toků. S tím souvisí i uplatňovaný důraz na zajištění spolufinancování.

- Dostatek projektů - ačkoliv jsou podmínky Fondu soudržnosti prakticky totožné z pravidly nástroje ISPA, určitou omezující podmínkou by mohl být vyšší limit pro náklady projektů (10 MEUR), především v sektoru ŽP. Důležitá bude příprava projektů v souladu se strategiemi ISPA/Fond soudržnosti a vazba na připravované sektorové operační programy (čerpající ze strukturálních fondů), což mj. znamená projekty z jiných než dosud podporovaných oblastí (např. sektor vodní dopravy, odpadové hospodářství).

- Technická pomoc EU - vzhledem k důrazu EK na kvalitní přípravu projektů, zejména v oblasti projektů životného prostředí bude účelné připravit kvalitní projekt technické pomoci zaměřený na přípravu projektů pro sektor životního prostředí. Záměrem je prosazení navrhovaných projektů s cílem maximálního využití prostředků EU.

- Časový rozvrh přípravy projektu - od podání projektu na příslušné ministerstvo přes všechny etapy přípravy uběhne doba minimálně 1 roku, než je projekt schválen EK. S tím je nutno počítat nejen při přípravě finančních plánů projektů, neboť je nutno zohlednit nároky na roční rozpočty, ale také v návazných činnostech.

- Samotná příprava projektu - žadatelé musí připravit mj. studii proveditelnosti, finanční analýzu, cost-benefit analýzu a posouzení dopadů na životní prostředí (EIA). Vzhledem k dosud neúplné kompatibilitě českých předpisů pro EIA, projekty žádající o podporu z prostředků ES musí splnit metodický pokyn MŽP v této oblasti. Všechny dokumenty či studie je třeba ve finální fázi předložit v angličtině.

- Výše tzv. přípustných/uznatelných (eligible) nákladů - EK neuznává takové náklady, které přímo nesouvisí s cílem nástroje, tj. např. v oblasti ŽP náklady nesouvisející se zajištěním environmentálního acquis (např. náklady na víceúčelové kolektory), přičemž jejich podíl může tvořit významnou část celkových nákladů. Poskytnutý grant je procentní poměr z uznatelných nákladů, proto je nutné při přípravě projektu vzít v úvahu maximálních 75% uznatelných nákladů z ISPA jako nereálné číslo. Dochází tak k situaci, kdy žádaný poměr podpory z ISPA je EK krácen, v praxi tak činí podpora EU asi 50-60% celkových (uznatelných + neuznatelných) nákladů projektu.

- Zajištěné spolufinancování - žadatel musí počítat s tím, že EU chce při posouzení projektu mít určitým způsobem garantováno, jak bude částka na kofinancování pokryta. Proto musí žadatel vyplnit při podávání žádosti na EK dokument připravený Národním fondem na Ministerstvu financí, ve kterém se spolufinancující subjekty zavazují k zajištění prostředků na spolufinancování.

- Dostatek projektů v oblasti ŽP - z výše uvedených tabulek pro roky 2000 a 2001 je zřejmé, že v ČR dosud není splněn paritní poměr projektů z obou sektorů (podobně jako v mnoha jiných kandidátských zemích). Je to dáno zejména obtížnější přípravou projektů v oblasti ŽP, menší velikostí projektů, decentralizovanější strukturou žadatelů a složitějšími vlastnickými vztahy. S dostatkem projektů také souvisí nutnost zlepšit spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství ohledně sladění požadavků na

- Proces hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA) - zejména v oblasti silniční dopravy může být z časového hlediska problematické vypořádat se s námitkami ekologických iniciativ a tím způsobit posunutí realizace.

- Proces decentralizace (EDIS) - v roce 2002 bude velice důležitý proces decentralizace implementace, ve kterém musí ČR splnit podmínky EK pro vydání rozhodnutí, že její struktury jsou schopny projekty realizovat bez zapojení Delegace EK. To znamená, že tendrové dokumentace (a některé další procesy) by nebyly schvalovány Delegací EK v Praze. EK nedoporučuje ponechání odpovědnosti za tendrovou dokumentaci a uzavírání smluv pouze na implementačních agenturách, ale doporučuje určit instituci odpovědnou za předběžnou kontrolu těchto procesů.

- Nebezpečí nedodržení termínů dokončení projektů (31.12.2005) stanovených ve finančních memorandech pro projekty Brno a Ostrava. Zároveň hrozí možnost, že ČR bude Evropskou komisí požádána o vrácení poskytnutých záloh, nebudou-li předloženy požadavky na další čerpání prostředků do 14.8.2002.


Seznam tabulek:

 • Tabulka 1: Přehled alokací pro FS a SF na období 2004—2006 (v EUR)
 • Tabulka 2: Schválené projekty ISPA v letech 2000 - 2002 (v mil. EUR, grant ISPA - celková alokace)
 • Tabulka 4: Přehled schválených investičních projektů ISPA 2000 - 2002 v oblasti životního prostředí (v mil. EUR)
 • Tabulka 5: Předložené projekty ISPA v roce 2003 v oblasti životního prostředí (stav 2. Q/2003, v mil. EUR)
 • Tabulka 6: Přehled schválených investičních projektů ISPA v oblasti dopravy (v mil. EUR)
 • Tabulka 7: Předložené projekty ISPA pro rok 2003 v oblasti doprava (v mil. EUR)
 • Příloha 1 R) Souhrnná tabulka projektů 16
 • Příloha 2 R) Overview of ISPA funds 18

Soubory ke stažení