Projekty

Podle nařízení ISPA patří mezi opatření v oblastech životního prostředí a dopravy způsobilá pro pomoc standardní projekty, etapy projektů, skupiny projektů nebo projektová schémata a technická pomoc. Projekty musí být vybírány na bázi národních strategií ISPA (které musí kandidátské země předložit ke schválení Komisi) pro oblasti dopravy a životního prostředí v souladu s Partnerstvími pro vstup a Národními programy pro přijetí acquis.

1. Projekty

Projekt je ekonomicky neoddělitelný sled činností s přesně definovanou technickou funkcí a stanovenými cíli.

 • Etapa projektu: je technicky a finančně nezávislá etapa širšího projektu, která může také zahrnovat předběžné studie, studie proveditelnosti nebo technické studie a kterou lze identifikovat jako provozně nezávislou na dalších aspektech projektu.
 • Skupiny projektů: projekty, které splňují následující tři kritéria, mohou být zařazeny do skupin:
  • Musí být realizovány v téže oblasti nebo podél téhož dopravního koridoru.
  • Musí být realizovány v souladu s celkovým plánem pro danou oblast (např. rozvodí, povodí či dopravní koridory).
  • Musí spadat do působnosti jediného vládního orgánu odpovědného za koordinaci a monitorování.
 • Projektová schémata: jsou definována jako možnost financování malých projektů prostřednictvím zprostředkovatelských institucí v souladu s přesnými, schválenými a pevně stanovenými principy a možnostmi (podobnost s fondem nebo úvěrovou linkou). Prostředníky mohou být státní agentury, např. fondy životního prostředí. Projektová schémata mohou být přizpůsobena k poskytování grantů a dotací na pokrytí úroků z úvěrů, nebo jiných forem pomoci investicím do oblasti životního prostředí. Mohou být velmi užitečná:
 • malým zemím umožňují financovat určitý počet malých projektů, které nemohou být zařazeny do předem definovaných projektových skupin;
 • zakládají spolupráci s národními fondy životního prostředí, které se budou do financování projektů z oblasti životního prostředí zapojovat stále více;
 • zapojují soukromý sektor (tj. granty na investice podniků, např. opatření na ochranu ovzduší proti znečištění);
 • posilují pružnost výše grantu a nárůst dopadu projektů, neboť je spojují s určitými ukazateli, např. s vytvářením pracovních míst.


Na základě zkušeností s Kohezním fondem a zejména proto, aby se předešlo nerovnoměrnému administrativnímu zatížení, by měly minimální celkové náklady na opatření dosahovat 5 mil. EUR (neplatí pro projekty technické pomoci). Ze zkušenosti je zřejmé, že projekty tuto minimální částku obvykle značně překračují.

2. Technická pomoc

V souladu s Nařízením o ISPA a v rámci opatření, která mohou být z ISPA financována, mohou být prostředky technické pomoci rozdělovány také v zájmu splnění například následujících úkolů:

 • předběžné a přípravné studie;
 • pomoc při realizaci projektů ISPA prostřednictvím podpory poskytované pro hodnocení přípravy výběrových řízení, řízení projektů, dozoru a monitorování;
 • horizontální opatření, v jejichž rámci vzniká metodika hodnocení, pomoc těm, kdo přijímají rozhodnutí (tj. finanční inženýrství, partnerství veřejného a soukromého sektoru, režimy úlev apod.);
 • horizontální opatření zajištující koordinaci a soulad projektů s Partnerstvím pro vstup;
 • opatření v oblasti informovanosti a publicity.