Phare

Koordinace programu Phare v ČR

Koordinací a monitorováním zahraniční pomoci plynoucí z fondu Phare je pověřeno Centrum pro zahraniční pomoc     při Ministerstvu financí ČR.

Zrod programu Phare

Fond Phare byl založen v roce 1989 původně pouze pro Polsko a Maďarsko, avšak postupně i další přistupující země, nyní včetně Bulharska a Rumunska, začaly čerpat z tohoto fondu. Z fondu Phare byly financovány projekty, které napomáhaly překlenout hospodářskou a politickou propast mezi zeměmi bývaleho východního bloku a západní Evropy.

V roce 1997 proběhla reforma systému poskytování finanční a technické pomoci Phare. Původně uplatňovaný přístup založený na požadavcích a potřebách jednotlivých zemí střední a východní Evropy v procesu transformace (demand-driven approach) se změnil na přístup orientovaný na přípravu kandidátských zemí na členství v EU (accession-driven approach). Od roku 1998 se tedy oblasti pomoci EU zaměřují zejména na plnění stanovených priorit pro vstup do EU.

Ćlenění programů Phare

Programy Phare lze rozdělit do těchto čtyř základních kategorií:

  • Národní programy Phare zahrnují zejména projekty přímo zaměřené na přípravu ČR na členství v EU. Jsou to především projekty pro českou státní správu, které napomáhají přejímání a implementaci acquis. Další velmi důležitou součástí Národních programů jsou pilotní investiční projekty v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, které slouží k vytváření a testování struktur pro budoucí účast ve strukturálních fondech.
  • Programy Přeshraniční spolupráce (Phare CBC) jsou přípravou na účast v iniciativě Společenství INTERREG III. Projekty v rámci těchto programů jsou zpravidla investičního charakteru, realizují se v příhraničních regionech a mají přeshraniční dosah.
  • Mnohonárodní programy implementované ČR jsou připravovány Evropskou komisí, ale jejich implementace je podobně jako u Národních programů a programů Přeshraniční spolupráce v odpovědnosti ČR (např. LSIF, PPF, ACCESS 2000, Consensus III, atd.).
  • Mnohonárodní programy implementované Evropskou komisí jsou připravovány a implementovány přímo EK (např. Tempus, ACCESS 1999, atd.). Účast ČR na těchto programech, za jejichž implementaci ČR neodpovídá, nelze přesně finančně vyčíslit, proto není uvedena ve finančních tabulkách tohoto materiálu.


Právní rámec pomoci

Základním smluvním dokumentem pro poskytování pomoci mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství je Evropská dohoda uzavřená 4. října 1993 a následně Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství společenství publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 207/1997. Program Phare se řídí nařízením Rady 3906/89 ze dne 18. prosince 1989.

Pomoc ES je čerpána na základě podepsaných Finančních memorand (Financing Memorandum), která vycházejí z Rámcové dohody. Tato memoranda přesně vymezují množství a způsob čerpání prostředků v souladu s příslušnými programovými dokumenty. Každé Finanční memorandum také specifikuje období kontrahování a čerpání prostředků, které je vždy víceleté.

Věcná a technická implementace

Implementace programu Phare se řídila manuálem Phare Decentralised Implementation System (DIS), který sestavila Evropská komise. Od 1. 1. 2001 byl zčásti nahrazen novým manuálem Practical Guide for Phare, ISPA and SAPARD Contracting Procedures a od 1. 6. 2003 je pro nově připravované programy v platnosti nový Practical Guide to contract procedures financed from the EC general budget in the context of external actions. Za administraci projektů odpovídají implementační agentury specifikované ve Finančních memorandech. Implementační agentury podle jednotlivých resortů:
 

MF

Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU, oddělení MF)

MPSV

Národní vzdělávací fond (NVF, obecně prospěšná společnost)

MMR

Centrum pro regionální rozvoj (CRR, příspěvková organizace MMR)

MPO

CzechInvest (příspěvková organizace)

NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti (nadace)


CRR implementuje investiční projekty v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti a přeshraniční spolupráce, CFCU implementuje projekty budování institucí. Národní vzdělávací fond se zaměřuje na projekty rozvoje lidských zdrojů v oblasti HSS a CzechInvest realizuje projekty v oblasti rozvoje podnikání, včetně podnikatelské infrastruktury. NROS odpovídá za granty v oblasti podpory neziskového sektoru. Za věcnou implementaci programů odpovídají příslušná ministerstva a další úřady státní správy.

Phare v poslední fázi mělo zvýšit absorpční kapacitu země tak, aby po vstupu do EU byla v maximální míře schopna využít prostředky fondů EU. Podle zaměření ná různé formy rozvoje kapacit je Phare rozčleněn do několika programů.