CBC Phare

Charakteristika Phare CBC

Program Přeshraniční spolupráce (Cross-Border Co-operation - CBC) je samostatným programem v rámci Phare s určenou alokací na příhraniční Euroregiony. Program byl zahájen v roce 1994 na podporu aktivit dvoustranné přeshraniční spolupráce v regionech zemí střední a východní Evropy se sousedícími zeměmi EU a je zaměřen na pomoc příhraničním regionům při překonávání specifických problémů jejich rozvoje.

Podporovány jsou zejména investiční projekty do místní infrastruktury. Na realizaci projektů dohlíží příslušný Společný koordinační výbor, v němž se účastní zástupci sousedících zemí. Program CBC spolupracuje na německé a rakouské straně s iniciativou INTERREG III. Program se řídí nařízením Evropské komise 2760/1998 (pro programy od roku 1998). Podmínkou získání prostředků je zpracování tzv. Joint Programming Document - Společný programový dokument, který slouží ke sladění priorit sousedících zemí v příhraničních regionech.

Obecné cíle programu:

  • podpora hospodářského rozvoje příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, posilování konkurenceschopnosti českých podniků a celkové oživování hospodářství na obou stranách hranic;
  • překonávání problémů zatěžujících regiony na obou stranách hranic (např. znečišťování životního prostředí a nedostatečná infrastruktura);
  • snižování periferního charakteru těchto oblastí a tím zvyšování životní úrovně obyvatel;
  • prohlubování spolupráce mezi občany hraničních regionů.

Po vstupu do Evropské unie výše uvedené cíle naplňuje Iniciativa Společenství Interreg IIIA.