Mnohonárodní programy

Seznam a stručná charakteristika Mnohonárodních programů 2000 byla převzata ze stránek Centra pro zahraniční pomoc    . Pokud není uvedeno jinak, příspěvek Phare v závorce pod názvem programu vyznačuje celkovou alokaci na daný program pro všechny zúčastněné země.

SME Facility - Phase 2 with the EBRD

(příspěvek Phare 30 mil. €)

Program je zaměřen na podporu malých a středních podniků (Small and Medium-sized Enterprises, SME). Silný a dynamický sektor SME v kandidátských zemích je považován za nezbytný prvek hladkého přechodu ke stabilní tržní ekonomice a tím i vstupu do EU. Jedním z mnoha faktorů brzdících rozvoj SME je váhavost a nezkušenost bankovního sektoru pří poskytování kapitálu k financování SME.

Prostřednictvím finančního nástroje Phare - SME Finance Facility jsou podporovány finanční instituce v deseti kandidátských zemích při rozšiřování a udržování dlouhodobého kapitálového a úvěrového financování SME.

První fáze SME Facility byla ve spolupráci Phare a EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) zahájena v roce 1999. V rámci této fáze byly mobilizovány společné prostředky Phare a EBRD prostřednictvím zvláštního fondu, který poskytoval úvěry SME, technickou asistenci, garance, kapitálovou a manažerskou podporu finančním institucím (tj. bankám a investičním fondům) v regionu, jež poté poskytovaly úvěry a kapitál svým klientům z řad SME. V této první fázi bylo z Phare investováno 25 mil. € a z fondů EBRD 125 mil. €.

Do druhé fáze programu se zapojilo několik dalších institucí jako např. Rozvojová banka Rady Evropy (Council of Europe Development Bank, CEB) a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Do druhé fáze programu Phare přispěje 30 mil. € a EBRD zvýší svůj příspěvek na částku 150 mil. €. Program bude realizován EBRD ve spolupráci s Evropskou komisí.

Phasing-Out the programme to promote SME joint ventures and other joint agreements (JOP) in 2000

(příspěvek Phare 5 mil. €)

Pro rozvoj soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků (SME), byl v roce 1991 zahájen program JOP. V letech 1991-1998 bylo do programu alokováno 144,50 mil. €. Účinnost programu byla hodnocena jako velmi úspěšná, nicméně po devíti letech existence JOP pozbyl na aktuálnosti s ohledem na měnící se hospodářské priority v kandidátských zemích a novou strategii v procesu rozšiřování EU.

Rozhodnutí ukončit program JOP navíc vychází z nové orientace Phare, která nyní soustřeďuje svou podporu SME v rámci struktur hospodářské a sociální soudržnosti (Economic and Social Cohesion, ESC).

Cílem současného programu je vytvoření překlenovacího období poskytnutím nezbytných finančních prostředků k hladkému rozfázování programu JOP, což znamená především správu nevyřízených žádostí přijatých před pevně stanovenými uzávěrkami tak, aby nebyli postiženi koneční příjemci z řad SME. Program bude realizován Evropskou komisí.

Programme to support Business Representative Organizations

(příspěvek Phare 2,4 mil. €)

Program je součástí tzv. Business Support Programme, jež podporuje soukromé subjekty ve střední a východní Evropě (SVE) v jejich úsilí při plnění podmínek souvisejících se vstupem na jednotný trh EU prostřednictvím svých profesních organizací. Cílem programu je posílení institucionální kapacity organizací zastupujících hospodářský (např. obchodní komory) a zemědělský sektor v zemích SVE tak, aby nezávisle a profesionálně zastupovaly a podporovaly své členy. Jde o vytvoření sítě kontaktů mezi profesními organizacemi v SVE a jejich partnerskými institucemi v EU.

Přímým zaměřením programu je hlubší obeznámení profesních organizací hospodářského a zemědělského sektoru a jejich členů v kandidátských zemích s acquis communautaire tak, aby mohly lépe rozvíjet partnerství a s tím spojené činnosti s jejich sesterskými organizacemi v EU. Program bude implementován Evropskou komisí ve spolupráci s COPA-COCEGA (Committee of Agricultural Organizations in the European Union).

Phare/EBRD Bangkok Facility Programme

(příspěvek Phare 15 mil. €, z toho pro ČR 1,5 mil. €)

V rámci tohoto programu bude financována technická spolupráce v kandidátských zemích s cílem asistovat při přípravě a realizaci úvěrů a investic EBRD (dále finanční operace). Financování technické spolupráce umožní kandidátským zemím maximálně využít finanční operace EBRD v předvstupním procesu a do nejvyšší možné míry zužitkovat expertízy EBRD při zlepšování investičního klimatu v zemích střední a východní Evropy (např. pomoc při prosazování základních právních a regulatorních norem).

Část finančních prostředků bude poskytnuta pro pokračování programu Turn Around Management (TAM), jež zajišťuje specializované poradenství a podporu výrobním odvětvím průmyslu v kandidátských zemích. Program bude realizován EBRD a podléhat ex-post kontrole Evropskou komisí.

Approximation of Legislation programme (TAIEX) in 2000

(příspěvek Phare 30 mil. €)

Úřad pro výměnu technických informací (Technical Assistance Information Exchange Office, TAIEX) se zabývá technickou asistencí v oblasti aproximace celého souboru právních norem ES - acquis communautaire. Pomáhá asociovaným zemím střední a východní Evropy, Kypru a Maltě k dosažení jejich cílů v této oblasti a monitoruje jejich výsledky.

Aktivity Úřadu zahrnují semináře, školení, expertní a studijní pobyty, poskytování příslušného vybavení a informačních produktů, překlady a tlumočení stejně jako nezbytnou koordinaci a monitorování; to vše v úzké spolupráci se členskými státy a Evropskou komisí.

Služby Úřadu dnes pokrývají technickou asistenci při aproximaci acquis nejen pro orgány veřejné správy, ale také pro justici, parlamenty, orgány regionální správy a samosprávy a komerční, profesionální a hospodářská uskupení.

V rámci tohoto programu budou asociovaným zemím dodávány informace a expertízy pro transpozici, implementaci a prosazování legislativy v kontextu předvstupního procesu. Stejně tak bude zajišťován tok informací ze strany Evropské komise do asociovaných zemí. Způsob poskytování pomoci zůstane z velké části založen na specifických potřebách jednotlivých zemí (demand-driven approach), nicméně všechny žádosti o asistenci budou schvalovány v souladu s kompatibilitou k celkové předvstupní strategii zejména s ohledem na priority vyjádřené v Předvstupních partnerstvích (Accession Partnerships) a Národních programech Phare. Program bude implementován Evropskou komisí.

Phare 2000 Small Projects Programme

(příspěvek Phare 3,7 mil. €)

V rámci programu bude kandidátským zemím poskytována grantová pomoc. Granty by měly podporovat realizaci programu Phare a obecně předvstupní proces se zaměřením na nízkorozpočtové projekty v porovnání s objemem prostředků na projekty implementované v rámci Národních programů Phare.

Cílem programu je:

 • a) zvýšit povědomí občanů kandidátských zemích o evropské integraci,
 • b) přispět k hlubší integraci kandidátských zemí do EU a
 • c) zvýšit informovanost o Evropské unii v těchto zemích.
   
Program bude financovat různé druhy aktivit souvisejících s prioritami programu Phare a Přístupovým partnerstvím. Konečnými příjemci pomoci budou instituce, agentury, sociální, hospodářské, politické a kulturní orgány v partnerských zemích.

Program bude financovat aktivity spojené se školením pracovníků veřejné správy. V souladu s procesem posilování institucí a aproximací legislativy bude také financovat náklady spojené se studijními pobyty pracovníků veřejné správy na půdě Evropské komise a jiných institucí Evropské unie po dobu šesti měsíců.

V rámci fondu malých projektů bude financováno mnoho dalších činností (semináře, konference, veřejné informační kampaně, publikace dokumentů apod.) iniciovaných třetí stranou (např. mezinárodními organizacemi, profesními institucemi, obchodními komorami, universitami, místními činiteli, nevládními a jinými neziskovými organizacemi). Tyto aktivity se však musí shodovat s prioritami programu Phare a Přístupovým partnerstvím a měly by být doplňujícím prvkem k hlavním projektům Phare. Program bude realizován Evropskou komisí.

Phare Drugs Programme 2000

(příspěvek Phare 10 mil. €)

Cílem programu je posilování kapacit a zvýšení účinnosti regionální spolupráce mezi zeměmi střední a východní Evropy a členskými státy EU. Program posílí Národní protidrogové strategie v každé kandidátské zemi a soustředí se na přijetí a realizaci acquis spojeného s problematikou drog. Program bude stavět na výsledcích předchozích mnohonárodních protidrogových programů Phare v oblasti redukce drogového trhu a praní špinavých peněz. Pomoc se zaměří především na oblasti spolupráce při prosazování protidrogové legislativy, praní špinavých peněz a sledování výskytu syntetických drog; vše v souladu s prioritami stanovenými v Protidrogové strategii EU 2000-2004 (EU Drug Strategy 2000-2004). Mezi příjemci pomoci jsou zařazeny Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Program bude rozvíjet následující tři projekty:

 • projekt pro realizaci spolupráce při prosazení protidrogové legislativy v oblasti ochrany státních hranic,
 • projekt na problematiku praní špinavých peněz,
 • projekt na monitorování výskytu nových syntetických drog.


Realizace programu bude koordinována s již probíhajícími mnohonárodními protidrogovými programy Phare a protidrogovými projekty v rámci Národních programů Phare. Program poskytne podporu při řízení monitorování a hodnocení různých regionálních a národních protidrogových projektů. Mimoto bude koordinovat a harmonizovat iniciativy a aktivity v drogové oblasti v ostatních kandidátských zemích včetně struktur programu Tacis a Balkánského programu (The Balkan Programme). Při realizaci tohoto mnohonárodního programu bude Evropská komise vycházet z expertíz příslušných institucí v členských státech, Europolu, Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogový návyk (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) a mezinárodních organizací jako např. Rada Evropy a UNDCP. Program bude realizován Evropskou komisí ve spolupráci s Delegacemi EK v kandidátských zemích.

Multi-Beneficiary Information and Communication Programme

(příspěvek Phare 7 mil. €)

V květnu 2000 přijala Evropská komise novou Komunikační strategii pro informování veřejnosti v členských státech EU a kandidátských zemích o procesu rozšiřování EU. Finanční prostředky alokované na tento program budou využity na realizaci této strategie v kandidátských zemích střední a východní Evropy.

Cíle programu jsou následující:

 • Jasně a přehledně informovat o mechanismech a cílech postupů a zásad pro přípravu na členství v EU a institucí, kterých se to týká jako např. političtí činitelé a komerční, akademický a nevládní sektor;
 • Poskytnout prostředky a podmínky k vytvoření účinných komunikačních kanálů k cílovým skupinách v EU a kandidátských zemích.


Program se zaměří na správu příslušných informačních databází v EU, kandidátských zemích a informačních centrech Phare a Tacis. V rámci programu budou financovány různé publikační aktivity jako např. informační brožury a letáky o procesu rozšiřování EU, vydávání časopisu European Dialogue (publikovaného v deseti středoevropských jazykových mutacích) a uveřejňování všech oficiálních dokumentů k procesu rozšiřování na Internetu. Dále budou financovány různé mediální programy, školení o komunikaci a vzdělávací akce pro středoevropské a západoevropské novináře.

Delegace Evropské komise v kandidátských zemích budou zakládat, vybavovat, udržovat a finančně podporovat informační centra, poskytovat krátkodobé expertízy a informační materiály vyrobené orgány EK v Bruselu, provádět výzkum pro EK (např. komparativní mediální analýzy) a provádět další rozpočtové a finanční řízení. Program bude realizován Evropskou komisí.

Multi-beneficiary programme of Phare Statistical Co-operation in 2000

(příspěvek Phare 8 mil. €)

Cílem programu je zlepšení poskytování statistických údajů z kandidátských zemích, zejména souvisejících s předvstupním procesem. Mezi příjemci pomoci jsou zařazeny Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.V období 1991-1999 byla na program celkem alokováno 55 mil. €.

Program je zaměřen na:

 • Posílení národních statistických úřadů v kandidátských zemích. Umožnit jim, aby poskytovali lepší služby svým zákazníkům ve formě přesných, včasných a důvěryhodných údajů dle mezinárodních standardů a metod a v plném souladu s acquis communautaire;
 • zlepšení poskytování příslušné statistiky partnerským institucím v EU (Evropská komise, vládní instituce, veřejná správa a soukromý sektor), které se podílejí na vytváření postupů a zásad a rozhodování v kontextu budoucího členství v EU;
 • zlepšení kvality současných statistických metod a posílení profesionálního přístupu tak, aby poskytované statistické údaje nebyly ani v nejmenším zpochybňovány mezinárodním společenstvím.

Program bude financovat aktivity zahrnující spolupráci mezi institucemi v kandidátskými zeměmi odpovědnými za sběr a analýzu oficiálních statistických dat. Půjde zejména o účast na seminářích a v pracovních skupinách, studijní pobyty, specifické sektorové pilotní projekty v několika klíčových oblastech, školící pobyty a kurzy a poskytování statistických údajů. Po realizaci tohoto programu by účastnické země měly významně zlepšit harmonizaci jejich právních norem s acquis, především v oblastech implementace pilotních projektů. Navíc by celková porovnatelnost statistických databází v těchto zemích poskytovaných EU měla být mnohem vyšší. Program bude implementován Evropskou komisí.