Národní programy

Oblast hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) je jednou z přibližně deseti oblastí, na které se Národní programy Phare (v jednotlivých letech) zaměřují. Realizace projektů v rámci HSS spadá do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem pomoci poskytované v rámci HSS je příprava ČR na čerpání prostředků ze strukturálních fondů po vstupu ČR do Evropské unie.

Existují dvě základní formy pomoci v rámci HSS (typy projektů):

  • budování a posilování institucí (institution building, IB),
  • investice.

Investiční podpora v rámci HSS se zaměřovala do tří tzv. intervenčních oblastí: podnikatelská infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů, výrobní sektor.

V oblasti posilování institucí byla v rámci Národního programu Phare 1998 zahájena nová forma implementace projektů Phare, a to formou spolupráce s administrativou členských států EU - tzv. twinning. Prostřednictvím twinningu úřady veřejné správy přijímají dlouhodobé i krátkodobé poradce v klíčových oblastech přidružování k EU. Úkolem poradců - státních úředníků institucí členských států EU - je přispět svými znalostmi, zkušenostmi a kontakty k zajištění schopnosti ČR plnit nároky, které pro ni vyplývají z budoucího členství v EU i k úspěšnému zapojení ČR do struktur EU. Součástí projektů jsou také školení, studijní pobyty v zemích EU, související vybavení aj.