SAPARD

Název pro program SAPARD byl vytvořen z počátečních písmen slov Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development - Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova. Jak bylo navrženo Evropskou komisí, program SAPARD napomáhá kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů, při zavádění acquis communautaire vztahujícímu se ke společné zemědělské politice (CAP), strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech a na venkově.

Kandidátské země mohou SAPARD využívat v časovém rozmezí let 2000-2006, maximálně však do konkrétního data vstupu do Evropské unie.

Cílem programu je:

  • přispět k zavádění práva Evropského společenství v oblasti společné zemědělské politiky,
  • řešit prioritní a specifické problémy spojené s trvale udržitelnými změnami v sektoru zemědělství a ve venkovských oblastech kandidátských zemí.

Pro sektor zemědělství znamená podpora EU v rámci programu SAPARD ročně přibližně 540 miliónů Kč, pro sektor rozvoj venkova 270 miliónů Kč.

Nejdůležitějšími úkoly zemědělství České republiky je posílení konkurenceschopnosti prvovýroby a zpracovatelského odvětví, dosažení vysoké kvality zemědělských a potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou, dokončení restrukturalizace zemědělských a zpracovateských podniků, posílení pozice zemědělské prvovýroby na trhu a zavedení práva Evropského společenství do praxe.

Přínosem SAPARD je také možnost osvojit si náročná pravidla strukturálních fondů Evropské unie a principů programování, vybudování potřebných institucí, připravení legislativního rámce a podmínek pro monitorování programu SAPARD v České republice.

Podrobné informace naleznete na oficiálních webových stránkách programu SAPARD    .