Regionální politika EU 2004—2006

23.02.2009: Regionální politika (politika hospodářské a sociální soudržnosti EU) je politikou solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí.

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Hlavním cílem je vytváření pracovních míst. Stručně řečeno se jedná o posílení hospodářské, sociální i územní "soudržnosti" Unie. Její základní principy jsou uvedeny v publikaci Evropské komise "Evropská unie regionům    " (pdf    ).

Cíle

Pro programové období 2000 - 2006 byly Evropskou komisí vytyčeny tři cíle.

Strukturální fondy

Existují čtyři strukturální fondy a každý z nich pokrývá specifickou tematickou oblast.

 • Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF    ) - byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším fondem. Ze zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spadajících do cílů 1 a 2.
 • Evropský sociální fond (ESF    ) - založen v roce 1960 je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU. Pomoc ESF je zaměřena na mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech 3 cílů regionální politiky EU.
 • Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF    ) - funguje od roku 1962 a z jeho zdrojů je financován rozvoj venkovských oblastí. EAGGF je rozdělen do dvou sekcí. Orientační sekce podporuje rozvoj venkova v souladu s Cílem 1, což se promítá do modernizace a racionalizace zemědělské výroby. Záruční sekce působí v oblastech vývozních kompenzací, stabilizací cen atp.
 • Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG    ) - založen 1994 za účelem zajištění financování rozvoje přímořských regionů i rybářského odvětví.

Iniciativy Společenství

Iniciativy Společenství jsou také čtyři a zaměřují se na řešení problémů, týkajících se většiny nebo dokonce všech členských států a evropských regionů. INTERREG III napomáhá rozvoji přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, URBAN II podporuje uskutečňování inovačních strategií ve městech a městských čtvrtích, LEADER+ má za cíl pomáhat projektům na rozvoj venkova a EQUAL je zaměřen na boj proti diskriminaci na trhu práce. Na tyto iniciativy Společenství se vynakládá 5,35 % z rozpočtu určeného pro strukturální fondy.

Tabulka: Strukturální fondy a možnost finační podpory podle Cílů a Iniciativ

  Cíl 1     Podpora mimo regiony Cíle 1 Cíl 2     Cíl 3     Interreg III     Urban II     Leader+     Equal    
ERDF     x   x   x x    
ESF     x   x x       x
EAGGF     x x         x  
FIFG     x x            

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti (Cohesion Fund    ) je speciálním fondem, který si klade za cíl pomáhat nejméně rozvinutým členským státům EU tj. deseti novým členským státům, ale také Řecku, Portugalsku, Španělsku a do konce roku 2003 i Irsku. Po prvním květnu 2004 navázal Fond soudržnosti na činnost předvstupního nástroje ISPA, jehož funkce byla analogická. Počátečním kritériem je hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu, který nedosáhl 90 % průměru Unie. Fond soudržnosti vstupuje na celé území státu, ale nespolufinancuje programy, nýbrž velké projekty v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Cílem tak je, aby náklady na tyto práce nezatěžovaly rozpočet a snahu příslušných zemí splnit podmínky hospodářské a měnové unie. Fond navíc pomáhá těmto státům podřídit se evropským normám v daných oblastech. Třetina dotací z Fondu soudržnosti byla na období 2004—2006 vyhrazena pro nové členské státy.

Inovační akce

Dále jsou financovány Inovační akce    , "myšlenkové laboratoře" pro znevýhodněné regiony. Jsou svojí povahou výjimečné, neboť se nezakládají na vzájemné dohodě mezi Evropskou komisí a členským státem, ale jsou výlučně v pravomoci Komise. Na tato opatření je vyčleněn jen malá část celkových prostředků na strukturální fondy a Fond soudržnosti EU (cca 0,5 %). Jejich význam spočívá v inovačním přínosu, protože iniciují pilotní projekty a studie pro nové politiky, zdokonalují nakládání s finančními prostředky a napomáhají odhalování nových možností. Jako 3 hlavní témata pro inovační opatření financované z ERDF určila EK pro období 2000 - 2006:

 • regionální ekonomiky založené na vědomostních a technologických inovacích;
 • regionální rozvoj založený na informační společnosti (e-EuropeRegio);
 • regionální identita a udržitelný rozvoj.

Z ESF jsou financována inovační akce např. v oblasti zaměstnanosti a odborného školení, z FIFG inovační akce v rybářském sektoru atd.

Podpora rybolovu

Zvláštní podpora sektoru rybolovu     (v oblastech mimo Cíl 1) se zaměřuje na opatření směřující k vytvoření udržitelné rovnováhy mezi mořskými zdroji a jejich využitím, k podpoře konkurenceschopnosti firem v daném sektoru, ke zvýšení a rozvoji nabídky rybích produktů (včetně produktů tzv. akvakultury) a k revitalizaci oblastí závislých na rybolovu. Opatření jsou financována z FIFG.

Fond solidarity

Fond solidarity     obecně pomáhá regionům v členských i kandidátských státech postižených velkou přírodní, technickou či ekologickou katastrofou. Zaměřuje se na poskytnutí okamžité finanční pomoci, nikoli dlouhodobých opatření, která se mohou financovat ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti (v případě kandidátských zemí z fondů Phare, ISPA, SAPARD). Fond solidarity byl založen po povodních v srpnu 2002 jako nový finanční nástroj EU. Má celkový rozpočet 1 miliardu € a měl by být využíván k:

 • obnově provozuschopnosti infrastruktury a závodů v oblasti energetiky, vodohospodářství a zpracování odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdraví a vzdělávání;
 • zajištění ubytování a financování záchranných služeb tak, aby byly uspokojeny potřeby postiženého obyvatelstva;
 • zabezpečení preventivní infrastruktury a opatření k bezprostřední ochraně kulturního dědictví;
 • vyčištění oblastí postižených katastrofou, včetně přírodních zón.

Související odkazy