Horizontální priority 2004—2006

V předpisech k strukturálním fondům zdůrazňuje Evropská komise oblasti, které musí být zohledňovány při naplňování cílů strukturální politiky EU. Tyto oblasti označujeme jako horizontální priority strukturálních fondů.

Průřezovost horizontálních priorit spočívá v povinnosti všech žadatelů zohlednit tyto oblasti do projektové žádosti, a to bez ohledu na operační program a na věcné zaměření projektu.

  • Rovné příležitosti

  • Životní prostředí

  • Informační společnost

  • Vyvážený rozvoj regionů


Každý/á předkladatel/ka projektu musí vysvětlit, jaký dopad bude projekt mít na rovné příležitosti, životní prostředí a informační společnost. V projektové žádosti proto používá třístupňovou škálu, kde uvádí, zda je projekt buď zaměřený, pozitivní nebo neutrální k dané horizontální prioritě.

Každá část projektové žádosti obsahuje kolonku "Horizontální priority, rovné příležitosti". V ní konečný příjemce/uživatel popisuje, jak se zásada rovných příležitostí promítla do přípravy a navrhované realizace projektu. Obecně platí, že při zohledňování rovných příležitostí jde o analýzu vlivů, které bude mít projekt na situaci žen a mužů (obecně na skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním vyloučením) v konkrétní situaci, v daném regionu. Následuje stanovení postupů, které mají v rámci projektu zajistit zohlednění zájmů mužů i žen a odstranění případných překážek. Projekty je třeba posuzovat s ohledem na jejich hlavní cíle a na vazbu mezi opatřením, z kterého chce projekt čerpat, a rovnými příležitostmi (viz Vztah horizontální priority - OP).

U opatření se silnou vazbou k rovným příležitostem se předpokládají větší nároky na žadatele při zpracování části projektové žádosti "Horizontální priority, rovné příležitosti", než u opatření se slabou nebo minimální vazbou. U projektů z těch opatření operačních programů, které vykazují úzkou vazbu na rovné příležitosti (např. celý OP RLZ nebo opatření 3.2. SROP - Podpora sociální integrace v regionech), je nezbytné provedení následujících kroků: