Horizontální témata od shora dolů – Doporučení operačním programům k horizontální tématům

10.02.2009:

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství vydal doporučení k horizontálním tématům, které slouží operačním programům jako návod pro začlenění problematiky horizontálních priorit do prováděcí dokumentace operačních programů pro období 2007—2013.

Obsah dokumentu

Jedná se o metodické doporučení, vycházející ze zkušeností s programovacím obdobím 2004—2006, ze závěrů evaluačních projektů, z nařízení a pracovních materiálů Evropské komise a také zahraničních zkušeností.

  • V úvodu dokument vysvětluje problematiku horizontálních témat a popisuje současné zkušenosti s jejich implementací.
  • Následují dva oddíly jsou věnované výhradně horizontálnímu tématu rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.
  • Součástí kapitol je popis relevance jednotlivých OP ke dvěma horizontálním tématům včetně návodu, jak HT zapracovat do prováděcího dokumentu, pokynů pro žadatele nebo operačního manuálu.


Dokument prošel připomínkováním ze strany řídících orgánů, byl diskutován na speciálních seminářích dne 21.9.2006 a následně dle těchto návrhů upraven.

Dokumenty ke stažení