Metodický pokyn pro začlenění horizontálních témat do programových dokumentů

10.02.2009:

Oporu ve Všeobecném nařízení č. 8216/2006 aktuálního znění návrhů nachází témata životní prostředí a rovné příležitosti.

Horizontální témata v legislativě k odbobí 2007—2013

Oporu ve Všeobecném nařízení č. 8216/2006 nachází témata životní prostředí a rovné příležitosti.

Článek 16 zmiňovaného nařízení ukládá členským státům povinnost zohlednit princip rovných příležitostí žen a mužů a princip nediskriminace při provádění strukturálních fondů. Zlepšování kvality životního prostředí je uváděno mezi cíli strukturálních fondů v článku 3 obecného nařízení.

Horizontální témata v přípravě operačních programů

Řídicí orgán Národního rámce politiky soudržnosti, současný Rámec podpory Společenství, je zodpovědný za koordinaci horizontálních témat. Proto připravil Metodický pokyn pro začlenění horizontálních témat do programových dokumentů, který je k dispozici zde:

Metodický pokyn pro začlenění HT do programových dokumentů (pdf - 152,03 KB)


V průběhu léta 2006 vznikne aktualizovaný Manuál horizontálních priorit/témat. Jeho obsahem bude doporučení zpracovatelům prováděcího dokumentu k operačním programům:

  • jak a v jakém případě je horizontální téma pro určitou prioritu relevantní,
  • kdy je nutné zapracovat HT do výběrových kritérií,
  • jaké informace je třeba vyžadovat po předkladateli projektu ...