Rovné příležitosti v praxi

12.02.2009:

Článek je určen pro organizace zabývající se podporou rovných příležitostí mužů a žen a vznikl pro www.feminismus.cz. Podává krátké shrnutí přístupu strukturálních fondů k problematice rovných příležitostí a představuje opatření SF v programovém období 2004—2006, z nichž je možno čerpat podporu na prosazování rovných příležitostí.

Rovné příležitosti a možnost podpory ze strukturálních fondů

Horizontální priorita a politika Evropských společenství

Rovné příležitosti představují jedno z prioritní témat Evropské unie a stojí v centru pozornosti podpory v rámci strukturálních fondů. V žargonu strukturální politiky se mluví o rovných příležitostech jako o horizontální prioritě a o rovných příležitostech jako o politice Evropských společenství. Horizontální pojetí prosazuje uplatnění problematiky ve všech operačních programech a projektech bez ohledu na jejich zaměření. V případě problematiky rovných příležitostí žen a mužů jde o propagaci principu gender mainstreaming, tedy o zohledňování vlivu a dopadu každého programu a jednotlivého stupně realizace strukturálních fondů na situaci žen a mužů v regionu nebo státu. Fakt, že podpora rovných příležitostí žen a mužů je chápána jako jeden z prvořadých úkolů strukturálních fondů, dokresluje i několikanásobné zmínky o nutnosti podpory, začlenění a informování organizací zaměřených na rovné příležitosti v relevantních dokumentech EK.

V případě horizontální priority rovné příležitosti je nutné odprostit se od názoru, že jejich prosazování má své opodstatnění pouze v souvislosti s měkkými projekty, podpořenými v rámci Evropského sociálního fondu (ESF). Jejich propagaci a důsledné uplatnění je nutné zajistit i v rámci programů financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) i z Evropského zemědělského záručního fondu (EAAGF).

Rovné příležitosti žen a mužů jsou chápány i jako politika Evropských společenství. Vedle rovných příležitostí sem patří dodržování pravidel hospodářské soutěže, veřejných zakázek nebo např. principu znečišťovatel apod. Jedná se tedy o principy ES (viz čl. 12 nařízení Rady (ES) č.1260/1999), kterými je nutno se řídit a konsekventně je dodržovat.

Cíle SF s ohledem na rovné příležitosti

EK definovala následujících 5 oblastí, v jejichž rámci je nutné redukovat nerovnosti a podpořit dosažení rovných šancí pro ženy a muže:

  • přístup a účast ve všech sektorech pracovního trhu;
  • všeobecné a profesní vzdělávání;
  • zakládání a rozvoj podniků;
  • slučitelnost práce a rodiny;
  • vyvážená účast na rozhodovacích procesech.


České programy SF a rovné příležitosti

V rámci českých programů, podpořených ze SF v období 2004—2006, existuje několik opatření cíleně zaměřených na rovné příležitosti. Pro nestátní neziskové organizace (NNO), zabývající se rovnými příležitostmi mužů, je nejdůležitější sledovat program Rozvoj lidských zdrojů OP RLZ (www.esfcr.cz    ), spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho působností je celé území ČR s výjimkou Prahy. Na rozvoj Prahy je určen program realizovaný v rámci Magistrátu Hlavního města Prahy (tzv. Jednotný programový dokument 3 - JPD 3). Organizace podporující prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy mohou v rámci těchto programů podávat projekty a usilovat o podporu ze SF. Vedle cíleně zaměřených opatření (v tabulce jsou zvýrazněny šedivě) existuje možnost podpory profesního a dalšího rozvoje samotných členů a členek organizací podporujících rovné příležitosti. Souhrnně tedy lze rozdělit opatření, v jejichž rámci mohou organizace zabývající se RP usilovat o podporu ze SF následně:

  1. NNO je přímo definována jako cílová skupina, které má dané opatření (nebo jeho část) pomoci formou vzdělávání v určité oblasti či podpory spolupráce mezi specificky zaměřenými NNO.
  2. V opatření je cílovou skupinou znevýhodněná skupina obyvatel, na které se NNO zaměřují (samoživitelky/lé s malými dětmi, ZT postižení, ženy ve vědě apod.).


Odkazy:

http://www.feminismus.cz    

Soubory ke stažení