Vztah horizontální priority - operační programy

Horizontální priorita rovné příležitosti je jako průřezové téma součástí všech operačních programů. Jako samostatné téma se prolíná všemi opatřeními operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a tvoří jádro opatření 3.2. podpora sociální integrace v regionech a 3.3. posílení kapacity místních a regionálních orgánů Společného regionálního operačního programu (SROP). Tato opatření mají silnou vazbu na prioritu rovné příležitosti.

Relevance rovných příležitostí k opatřením OP  
SROP
1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech **
2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech **
2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií **
2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst **
3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech **
3.2. Podpora sociální integrace v regionech ***
3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů… ***
4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch **
OP Infrastruktura
2.4. Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování… **
OPPP
1.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v prům. a podnik. **
1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb **
2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků **
2.2. Podpora inovací výrobků, technologií a služeb **
OP RLZ - všechna opatření ***
OP Zemědělství
2.1.4. Rozvoj venkova **
2.2. Odborné vzdělávání **

Následující tabulka představuje opatření, která mají úzkou vazbu na rovné příležitosti. Žadatelé by měli:

  • a) definovat složení prováděcího týmu;
  • b) provést genderovou analýzu cílové skupiny;
  • c) určit cíle, které chce projekt vzhledem k rovným příležitostem dosáhnout.

Zlepšení stavu životního prostředí se cíleně objevuje v OP Infrastruktura, v opatřeních pod prioritou 2 a 3. Mezi ně patří např. podpora zavádění alternativních paliv, realizace ochranných opatření na dopravních sítích k zabezpečení ochrany životního prostředí nebo řešení problematiky nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží. OP průmysl a podnikání podporuje v opatření 2.3. snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie. Řada opatření spadající pod OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství vykazuje opět úzkou vazbu na životní prostředí. Pouze nepřímý vliv lze vysledovat u opatření 1.4. OPPP (Rozvoj poradenských a informačních služeb); 2.4. OP Infra (Studijní a výzkumné projekty); u OP RVMZ podopatření 1.3.3. (Sdružování majitelů lesa), 2.1.4. (Rozvoj venkova), 2.3.3. (Činnost prováděná odborníky v rybářství) a opatření 2.2. (Odborné vzdělávání); 2.2. (Rozvoj IKT v regionech), 3.2. a 3.3. (měkké projekty), 4.1. (rozvoj služeb pro cestovní ruch) a samozřejmě u celého OP RLZ.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) je prioritně řešen ve SROP zejména v opatření 2.2. rozvoj IKT v regionech a v opatření 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech. Elektronické služby k propagaci Evropy a nabízení veřejných informací zahrnují opatření 2.2. a 4.1. - Rozvoj služeb pro cestovní ruch a opatření 4.2. - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. V Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů je role informační společnosti zdůrazněna ve všech čtyřech prioritách programu. Informační společnost se prolíná také celým Operačním programem Průmysl a podnikání. Mezi prvořadé oblasti, které umožňují využívání informačních technologií, lze v této souvislosti zařadit opatření 2.2. - Podpora inovací výrobků, technologií a služeb. Dále je tato horizontální priorita koncentrována zejména do opatření 1.1. - Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace.