EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které jsou v programovacím období 2000 - 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu     (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Evropská komise vyhlásila Iniciativu Společenství EQUAL v návaznosti na Iniciativy Společenství ADAPT a EMPLOYMENT implementované v minulém programovacím období.

Iniciativa Společenství EQUAL se od hlavních forem pomoci z ESF (Operačního programu pro Cíl 1, Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3) liší vedle inovativnosti a mezinárodní spolupráce také tím, že se realizuje na celém území všech členských států, tj. jak na územích pokrytých Cílem 1 (regiony s HDP/ob. < 75% HDP/ob. EU), tak pokrytých Cílem 3 (ostatní regiony).

Cíle

Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. Jde o iniciativu, která je součástí strategie zaměstnanosti EK a pro členské země EU je financována z ESF.

Charakteristika

Iniciativa EQUAL podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je tedy vyvinou a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání. Jedna z tématických oblastí Iniciativy Společenství EQUAL je zaměřena pouze na problematiku sociálního začleňování a pracovního uplatnění žadatelů o azyl.

Vyhlášené tématické oblasti

Tématický přístup, dle kterého musí být v CIP EQUAL každého členského státu EU vybrány podporované oblasti ze společného seznamu tématických oblastí, umožňuje nalézt rozvojová partnerství zabývající se obdobnou problematikou v jiné zemi a tedy i využít stávajících zkušeností dané země s řešením obdobných problémů. Tento společný seznam vyhlásila EK pro všechny členské i nečlenské státy EU, které se do tohoto celoevropského programu zapojily. Celkem bylo vyhlášeno devět tématických oblastí - osm vyhlášených tématických oblastí navazuje na čtyři původní pilíře ESZ a deváté téma je vyhlášeno ve vazbě na specifické potřeby žadatelů o azyl.

Vyhlášenými tématickými oblastmi jsou:

V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti:

 1. Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné;
 2. Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce;

V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání:

 1. Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech;
 2. Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce;

V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability:

 1. Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce;
 2. Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií;

V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen:

 1. Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb;
 2. Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce;

Samostatně vymezené téma:

 1. Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce.

Akce a principy Iniciativy Společenství EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL je založena na principu podpory konkrétních projektů. Samotné projekty mají 3 fáze - tzv. akce:

 • Akce 1 - sestavení rozvojových partnerství a navázání mezinárodní spolupráce (obvyklá doba trvání Akce 1 maximálně 6 měsíců),
 • Akce 2 - implementace konkrétního pracovního programu DP (tj. samotná realizace jednotlivých projektů trvající 2-3 roky)
 • Akce 3 - vytvoření národních a mezinárodních tematických sítí, šíření zkušeností a jejich využívání v národní politice.

Sdělením Komise COM(2000)853 je definována ještě tzv. Akce 4, která odpovídá technické asistenci CIP EQUAL nezbytné pro zajištění realizace Programu.

Mezi principy Iniciativy Společenství EQUAL patří kromě tématického přístupu (dle kterého musí být v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL vybrány v jednotlivých členských státech priority v souladu s vyhlášenými tématickými oblastmi EK), principu partnerství (dle kterého jsou jednotlivé projekty realizovány prostřednictvím tzv. rozvojových partnerství), mezinárodní spolupráce umožňující společně využívat zkušenosti a poznatky z různých států EU, resp. ostatních států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL a principu inovativnosti, také společné rozhodování a mainstreaming. Společné rozhodování znamená, že v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít možnost spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace, včetně zástupců skupin nejvíce ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce. Mainstreaming jakožto další princip, na němž je Iniciativa Společenství EQUAL založena, má za cíl umožnit rozšíření výsledků Iniciativy Společenství EQUAL mezi tvůrce národních, resp. regionálních politik tak, aby nejlepší z nově vyvinutých nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce mohly být využity při přípravě národních, resp. regionálních strategických dokumentů a rozvojových plánů (např. při přípravě národních akčních plánů zaměstnanosti) a následně při přípravě hlavních forem pomoci v následujícím programovém období strukturálních fondů.

Dvě kola Iniciativy Společenství EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL je realizována prostřednictvím dvou tzv. kol (dvou kol výzev k předkládání projektů), přičemž první kolo bylo ve státech EU zahájeno v roce 2001 a vyhlášení kola druhého je plánováno na rok 2004.

Česká republika vstoupila již do prvního kola, a to jako první kandidátská země roku 2001 prostřednictvím projektu Phare č. 2002/000-282.08.02 připraveného v rámci Národního programu Phare 2002. V rámci prvního kola se Česká republika přihlásila k 7 tematických prioritám, přičemž v současnosti probíhá implementace 10 projektů pod 6 prioritami.

Druhé kolo, které bude v ČR implementováno na základě Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), bude vyhlášeno v roce 2004 a bude již spolufinancováno prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Navíc díky příspěvku z ESF bude celkový objem finančních prostředků určených na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR přibližně 5,5krát vyšší než je objem prostředků určených na kolo první.

Řídícím orgánem pro druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL je odbor pro řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí.

Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena pro celé území Evropské unie, a proto i v ČR bude realizována na celém území.

Řízení programu iniciativy Společenství Equal

Řídícím orgánem CIP EQUAL ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).MPSV je zároveň řídícím orgánem pro OP RLZ a JPD 3, čímž je zajištěno, že aktivity podporované Programem Iniciativy Společenství EQUAL budou v ČR vhodně doplňovat aktivity podporované v rámci některého z těchto programů, tedy z programů tzv. "hlavního proudu".

Od programů tzv. hlavního proudu se CIP EQUAL odlišuje tím, že jeho globálním cílem (obdobným ve všech státech EU) je vývoj a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout, otestovat a v případě úspěšného dosažení očekávaných přínosů zavést do praxe nově vyvinutá řešení existujících problémů na trhu práce. Experimentální charakter tohoto programu ovlivňuje i způsob implementace jednotlivých podporovaných projektů a principy, které jsou všemi podporovanými projekty naplňovány.

Podrobnější informace o Iniciativě EQAUL naleznete na www.equalcr.cz     .

Odkazy