Stav příprav ČR na Iniciativu EQUAL

12.04.2009: Iniciativa Společenství EQUAL směřuje k podpoře nadnárodní spolupráce s cílem podporovat nové nástroje v boji proti všem typům diskriminace a nerovnosti na trhu práce.

MPSV v rámci příprav na Iniciativu Společenství EQUAL vstoupilo již do 1. kola této Iniciativy (v EU bylo zahájeno v roce 2001 a ČR se k němu ve stejném roce připojila jako první z kandidátských zemí), k jehož spolufinancování jsou použity prostředky programu Phare.

V březnu 2003 bylo na MPSV ustaveno v rámci odboru pro řízení pomoci z ESF oddělení pro řízení Iniciativy EU EQUAL, které zajišťuje agendu spojenou s administrováním této evropské Iniciativy.

V průběhu druhého pololetí roku 2002 byla zahájena tzv. Akce 2, tj. období trvající maximálně 30 měsíců, během něhož budou jednotliví projektoví realizátoři pracovat na svých pracovních plánech v souladu se zaměřením vlastních projektů. Do Akce 2 bylo vybráno
10 nejlepších projektů z celkového počtu 20 projektů vybraných pro účast v tzv. Akci 1, která probíhala během ledna - června 2002 a během níž jednotliví zájemci o grant dopracovávali konečné verze svých projektů. 10 vybraných projektů tematicky pokrývá 6 z 9 témat vyhlášených Evropskou komisí pro 1. kolo Iniciativy EQUAL.

Akce 2 byla pro jednotlivé projekty zahájena po podpisu grantové smlouvy s MPSV (během října-listopadu 2002). Průměrná výše grantu přiděleného v rámci Akce 2 dosahuje hodnoty 665 tis. €. V souladu s projektovou fiší je Akce 2 financována z 52,6 % prostředky Phare a 47,4 % prostředky rozpočtové kapitoly MPSV.

V roce 2003 pokračuje realizace všech 10 projektů a bylo zahájeno jejich monitorování.

Česká republika se zapojí rovněž do 2. kola Iniciativy EQUAL, které bude spolufinancováno z ESF. V této souvislosti probíhají intenzivní práce na přípravě Programového dokumentu - Programu Iniciativy Společenství EQUAL. První návrhová verze Programového dokumentu má být v září 2003 předložena pro informaci vládě ČR a zároveň jako první návrhový materiál i Evropské komisi. V listopadu 2003 Evropská komise očekává předložení prvního návrhu dodatku Programového dokumentu.