1.1.1. Zaměření Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  

Na základě § 2 Sdělení Komise COM(2000)853 jde o iniciativu, která se zaměřuje na celé území Evropské unie (EU).

V případě České republiky bude tedy II. kolo Iniciativy Společenství EQUAL na základě tohoto programu realizované na celém území České republiky.

Hlavním cílem Iniciativy Společenství EQUAL je prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. Z tohoto důvodu je Iniciativa Společenství EQUAL oproti ostatním formám pomoci z ESF založena i na některých dalších principech.

Mezi tyto principy patří kromě tématického přístupu (dle kterého musí být v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL vybrány v jednotlivých členských státech priority v souladu s vyhlášenými tématickými oblastmi EK), principu partnerství (dle kterého jsou jednotlivé projekty realizovány prostřednictvím tzv. rozvojových partnerství), mezinárodní spolupráce umožňující společně využívat zkušenosti a poznatky z různých států EU, resp. ostatních států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL a principu inovativnosti, také společné rozhodování a mainstreaming. Společné rozhodování znamená, že v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít možnost spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace, včetně zástupců skupin nejvíce ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce. Mainstreaming jakožto další princip, na němž je založena Iniciativa Společenství EQUAL, má za cíl umožnit rozšíření výsledků Iniciativy Společenství EQUAL mezi tvůrce národních, resp. regionálních politik tak, aby nejlepší z nově vyvinutých nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce mohly být využity při přípravě národních, resp. regionálních strategických dokumentů a rozvojových plánů (např. při přípravě národních akčních plánů zaměstnanosti) a následně při přípravě hlavních forem pomoci v následujícím programovém období strukturálních fondů.