1.1.2. Komplementarita Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  

K naplnění principu týkajícího se tématického přístupu dochází v souladu s výše řečeným výběrem priorit programu v návaznosti na tématické oblasti vyhlášené EK v § 16 Sdělení Komise COM(2000)853. Těchto vyhlášených tématických oblastí je celkem 9, přičemž 8 z nich navazuje na 4 pilíře Evropské strategie zaměstnanosti, devátým tématem je téma zaměřené na pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce. Ve smyslu § 8 Sdělení Komise COM(2000)853 je tedy Iniciativa Společenství EQUAL součástí Evropské strategie zaměstnanosti.

Iniciativa Společenství EQUAL zároveň díky svému zaměření na boj proti diskriminaci a nerovnostem na trhu práce představuje také významný prostředek sociálního začleňování znevýhodněných osob na trhu práce. V souladu s § 8 Sdělení Komise COM(2000)853 představuje Iniciativa Společenství EQUAL také prostředek doplňující činnosti podporované na základě čl. 13 a 137 Smlouvy o založení ES.

Od mainstreamových forem pomoci z ESF se Iniciativa Společenství EQUAL liší svým cílem, kterým je vývoj a prosazování inovativních prostředků boje proti diskriminaci a nerovnostem na trhu práce. Výsledky získané během realizace Programu Iniciativy Společenství EQUAL mohou proto sloužit k dosažení lepších výsledků mainstreamových forem pomoci z ESF zaměřených na podporu ESZ a strategií sociálního začleňování v dalším programovacím období SF. Z tohoto důvodu vychází strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL ze společné strategie pro pomoc z ESF realizovanou v ČR ve zkráceném programovém období 2004-2006, která je formulována v Referenčním rámci pro podporu lidských zdrojů v ČR.

Mezi partnerskými organizacemi spolupracujícími na zpracování Programu Iniciativy Společenství EQUAL byly i organizace, které se podílí na tvorbě národních akčních plánů zaměstnanosti a národní strategie sociálního začleňování jedinců ze znevýhodněných skupin, čímž bylo zajištěno, že věcné zaměření Programu Iniciativy Společenství EQUAL je plně komplementární s příslušnými národními strategiemi.