2.2. Analýza situace ČR ve vztahu k jednotlivým tématickým oblastem Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
V následující části CIP EQUAL je zpracována analýza situace na trhu práce v ČR z hlediska jednotlivých tématických oblastí vyhlášených pro Iniciativu Společenství EQUAL v § 16 Sdělení Komise COM(2000)853. Obecný popis situace na trhu práce v ČR uvedený v předchozí subkapitole byl převzat z Národního akčního plánu zaměstnanosti 2003. Analýza uvedená v této části Programu Iniciativy Společenství EQUAL na uvedený popis navazuje a dále jej rozpracovává v návaznosti na všech devět vyhlášených tématických oblastí pro Iniciativu Společenství EQUAL. Při zpracování této analýzy jsme vycházeli ze snahy určit hlavní typy znevýhodnění a diskriminace související s danou tématickou oblastí Iniciativy Společenství EQUAL. Je zřejmé, že v některých případech dochází i ke kumulaci některých znevýhodnění (jak je v textu analýzy také na několika místech naznačeno), nicméně takto podrobnému vymezení znevýhodněných skupin osob budou v případě II. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR věnovány až konkrétní návrhy projektů předkládané za účelem vyhodnocení vhodnosti jejich realizace v Akci 1. Dále uvedená analýza situace na trhu práce v ČR z hlediska jednotlivých tématických oblastí částečně vychází z podkladů zpracovaných již v souvislosti s implementací I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Jsou to jednak podklady sloužící k rozhodnutí o výběru tématických oblastí pro I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR a jednak dílčí výstupy projektů realizovaných v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Tématické oblasti, na které se zaměřuje I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR jsou uvedeny v Příloze č. 3. U jednotlivých znevýhodněných skupin jsou v rámci tématických oblastí uváděny i hlavní bariéry jejich přístupu na trh práce. Nicméně vzhledem k cíli Iniciativy Společenství EQUAL, kterým je prosazování inovativních nástrojů řešení diskriminace a nerovností na trhu práce, lze očekávat, že někteří předkladatelé projektů zdůvodní ve svých návrzích projektů definici hlavních bariér přístupu na trh práce jiným způsobem. Z tohoto důvodu není nutné uvedené hlavní bariéry považovat za zcela vyčerpávající. U popisu některých tématických oblastí jsou uvedeny i možné směry řešení dané problematiky, nicméně je na samotných předkladatelích projektů, jakým způsobem se chtějí pokusit vybranou problematiku řešit. Z tohoto důvodu nejsou možné směry řešení dané problematiky uváděny nutně u všech tématických oblastí a zároveň není nutné uvedené návrhy považovat za zcela vyčerpávající.