2.3.3. Programy podporující adaptabilitu podniků a zaměstnanců (PILÍŘ 3)

21.04.2009:  

A) Programy podpory adaptability firem a zaměstnanců

S podporou schopnosti podniků a zaměstnanců při adaptaci na strukturální změny počítají opatření tvořící 3. pilíř Národního akčního plánu zaměstnanosti vypracovaného MPSV ČR. Jejich cílem je vytvoření předpokladů pro dosažení dynamického a pružného trhu práce v rámci celé národní ekonomiky. Jsou proto zaměřena na vytváření podmínek pro modernizaci organizace práce a forem pracovní doby, na podporu adaptability podniků a zaměstnanců. Tempo realizace opatření v praxi bude záležet na sladění potřeb zaměstnavatelů obstát v konkurenčním boji mj. zaváděním nových forem práce a organizace práce a zájmem odborů na udržení potřebné úrovně ochrany zaměstnanců v nových podmínkách.

Některá opatření:

 • Ověřit možnosti uplatnění vhodné kombinace pracovního zařazení, studia, rekvalifikace či péče o rodinu v průběhu celoživotní kariéry, a to pružnými změnami v obsazování pracovních míst či jejich sdílení více zaměstnanci.
 • Zvýšit motivaci zaměstnavatelů ke zvyšování a rozšiřování kvalifikace vlastních zaměstnanců jako preventivní opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti a následně zaměstnanosti.
 • Zvýšit rozsah a podporu rekvalifikací při restrukturalizaci podniků a změnách výrobního programu v zájmu dalšího uplatnění zaměstnanců na trhu práce nebo jejich setrvání v pracovním procesu.
 • Ověřit ve vybraných podnicích účinnost podnikových vzdělávacích programů pro udržení flexibility a odpovídající kvalifikace pracovní síly.

B) Podpora využívání inovací a nových technologií

Dlouhodobá konkurenceschopnost národních ekonomik je prokazatelně řízena investicemi do efektivních inovací. Strategie podpory podnikání znamená v této oblasti vytvořit výrazně příznivější prostředí pro technologické inovace jako protiváhu k nedostatku úvěrových zdrojů a kapitálu. To povede k zvyšování výkonnosti podniků a konkurenceschopnosti jejich výrobků a služeb. Vláda ČR v této oblasti deklarovala podporu prostřednictvím 7 nosných akcí:

 • Rozvoj a transfer technologií a výrobkových inovací.
 • Rozvoj jakosti.
 • Rozvoj výrobních procesů a systémů řízení.
 • Rozvoj technologií pro sdílení a předávání informací.
 • Rozvoj projektů využívajících domácí zdroje energií a surovin.
 • Podpora využívání technologií úsporných na energie.
 • Technická harmonizace.

Kromě toho bude pokračovat Program podpory průmyslového výzkumu a vývoje, který bude zaměřen na výzkum a vývoj nových výrobků a technologií, na podporu dlouhodobé spolupráce výzkumu s průmyslovými organizacemi, na řešení konkrétních projektů výzkumu a vývoje, orientovaných na zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu.

Málo ošetřené problémy a žádoucí směry pro efektivnější řešení problémů

 • Problémem je často fakt, že doba trvání různých programů (zejména administrovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou) je často limitována objemem disponibilních finančních prostředků v daném roce. Mnohdy jsou proto všechny prostředky z programu vyčerpány již v první polovině roku a nedostane se tak podpory velké řadě perspektivních projektů.
 • Výrazně chybí tzv. zesíťování podniků. Je třeba budovat obchodní sítě malých i velkých podniků, které pak vytváří platformu pro poradenství, pomoc, nové obchodní příležitosti i obchodní partnerství pro malé podniky.
 • Nedostatečná podpora inovací, zavádění nových technologií v MSP a velké rezervy v rozvoji lidských zdrojů. Mnoho podnikatelů nemůže zejména z finančních důvodů realizovat nové perspektivní projekty. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že politika rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců obecně není často vůbec součástí podnikové strategie a tam, kde je, chybí na její realizaci finanční prostředky.