2.4.1. Silné stránky

21.04.2009:  
  •  Existence základního institucionálního rámce týkajícího se trhu práce.
  •  Zkušenosti načerpané z realizace dosavadní aktivní politiky zaměstnanosti.
  •  Poznatky získané z realizace programů sloužících jako příprava na budoucí čerpání prostředků z ESF, včetně poznatků získaných během implementace

I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR.

  •  Legislativní zabezpečení antidiskriminačního přístupu ke vzdělávání.
  •  Relativně rovný přístup žen a mužů ke vzdělání.
  •  Poměrně hustá a relativně rovnoměrně regionálně rozložená síť vzdělávacích zařízení.