2.4.3. Příležitosti

21.04.2009:  
 •   · Posílení rozvoje třetího sektoru a jeho využití při podpoře znevýhodněných skupin na trhu práce.
 •   Posílení prevence v aktivní politice zaměstnanosti.
 •   Adaptace systému středního školství na podmínky trhu práce.
 •   Vytvoření ucelené koncepce a systému celoživotního učení zahrnujícího i systém rekvalifikací, včetně vymezení kompetencí jednotlivých subjektů.
 •   Vytvoření systému vzdělávání pracovníků v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství a práce se znevýhodněnými jedinci.
 •   Vytvoření uceleného institucionálního systému (při dodržení principu partnerství) pružně reagujícího na požadavky trhu práce.
 •   Vyšší míra zapojení MSP do systému řešení problémů znevýhodnění skupin na trhu práce.
 •   Posílení finančních zdrojů o prostředky z Evropské unie.
 •   Vytvoření podmínek pro založení vlastních podnikatelských aktivit osob ze znevýhodněných skupin.
 •   Rozvoj multikulturní společnosti.
 •   Zvýšení flexibility trhu práce.