3.1. Obecná strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  
Strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL byla vymezena na základě provedené sociální a ekonomické analýzy situace osob z diskriminovaných a znevýhodněných skupin na trhu práce v České republice a stávajících zkušeností z dosavadních relevantních programů a projektů (viz. kapitola 2), popsání silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení (viz. SWOT analýza obsažená v části 2.4.), obsahu souvisejících evropských a národních a regionálních politik a zkušeností České republiky získaných během implementace I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR v návaznosti na tématické oblasti definované v § 16 Sdělení Komise COM(2000)853. Zaměření Programu Iniciativy Společenství EQUAL je stanoveno v souladu s čl. 20 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a se Sdělením Komise COM(2000)853, kterými je stanoven cíl a zaměření Iniciativy Společenství EQUAL, jakožto samostatné formy pomoci z ESF, a s čl. 3 Nařízení Komise (ES) č. 1780/1999, který specifikuje rozsah činností, na které je směřována podpora z ESF.