3.1.2. Specifické cíle Programu Iniciativy Společenství EQUAL

21.04.2009:  

Jelikož jsou u Programu Iniciativy Společenství EQUAL v souladu se Sdělením Komise COM(2000)853 a s doporučením EK priority a opatření vybírány v návaznosti na vlastní socioekonomickou analýzu z předem vytvořeného seznamu (priority z pilířů ESZ a opatření z tématických oblastí vymezených v § 16 Sdělení Komise COM(2000)853), a tedy vazba mezi prioritami a opatřeními je v případě této formy pomoci do jisté míry umělá, a jelikož se za účelem monitorování CIP EQUAL budou kromě hodnot jednotlivých indikátorů sledovat i údaje uváděné ve společné evropské databázi ECDB, byly specifické cíle programu stanoveny přímo na úrovni globálních cílů jednotlivých tématických oblastí, a to bez ohledu, zda budou určeny jako opatření (u tématických oblastí 1 - 8) či priority (tématická oblast 9). Při formulaci specifických cílů programu tak byly zohledněny odlišnosti Iniciativy Společenství EQUAL ve srovnání s mainstreamovými formami pomoci z ESF, v rámci kterých se, v důsledku realizace jednotlivých programů pouze na území daného členského státu EU, vytyčují priority programu za účelem naplnění cíle programu formulovaného v návaznosti na analýzu sociální a ekonomické situace dané oblasti, analýzu silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení dané oblasti a na obsah národních a regionálních politik v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti.

Jak z provedené sociální a ekonomické analýzy, tak z analýzy stávajících zkušeností získaných na základě dosud realizovaných programů a projektů vztahujících se k oblasti rovných příležitostí na trhu práce vyplynula potřeba podporovat v ČR v rámci II. kola Iniciativy Společenství EQUAL široké spektrum tématických oblastí. K tomuto výchozímu přístupu při vytyčování strategie Programu Iniciativy Společenství EQUAL bylo přistoupeno i s ohledem na celkovou výši alokace na CIP EQUAL, která z CIP EQUAL v podmínkách ČR činí velký program.

Jelikož bude v ČR ve zkráceném programovém období 2004-2006 podporováno všech 9 tématických oblastí definovaných v § 16 Sdělení Komise COM(2000)853 (viz. část 3.2.) a dále bude jako samostatná priorita poskytována technická asistence programu, bylo formulováno 10 specifických cílů Programu Iniciativy Společenství EQUAL, a to tak, aby jejich synergický efekt naplnil globální cíl programu.

Specifickými cíli Programu Iniciativy Společenství EQUAL jsou:

  • Zvýšení míry zapojení osob ze znevýhodněných skupin do fungování trhu práce.
  • Zlepšení soužití majoritní společnosti a minorit.
  • Rozvoj podnikatelských aktivit osob ze znevýhodněných skupin.
  • Zvýšení kapacity třetího sektoru.
  • Rozvoj jednotlivých prvků systému celoživotního učení zaměřených na znevýhodněné skupiny.
  • Zdokonalení aplikace moderních technologií při řešení strukturálních změn.
  • Rozvoj jednotlivých prvků systému umožňujícího bezproblémovou harmonizaci rodinného a pracovního života.
  • Posílení principu rovnosti žen a mužů na trhu práce.
  • Usnadnit přístup žadatelů o azyl, o jejichž žádosti nebude rozhodnuto do 1 roku, na trh práce v ČR.
  • Zajištění řádné implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL.